Denna utlysning avser fem olika bidragsformer: gästforskarbidrag för inresande och utresande forskare, konferensbidrag, nätverksbidrag samt tidskriftsbidrag. Max en ansökan per huvudsökande och bidragsform är tillåten.

Gästforskarbidrag – inresande/utresande

Fortes gästforskarbidrag delas ut för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Bidraget delas ut till både inresande forskare och utresande forskare, och gäller vistelser på en till sex månader. Syftet är att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för juniora forskare.

Bidragsbelopp: Beviljade belopp varierar efter kostnadsläget i värdlandet och uppgår till högst 500 000 kr.

Konferensbidrag

Bidraget ska ge stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Det kan till exempel avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna huvudtalare, bidrag till deltagande från mindre bemedlade länder och workshops för planering av konferensen.

Bidragsbelopp: Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr.

Nätverksbidrag

Syftet med Fortes nätverksbidrag är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till en medelsförvaltare i Sverige. Nätverksbidraget delas ut för maximalt tre år.

Bidragsbelopp: Beviljat belopp uppgår till högst 150 000 kr/år i max 3 år.

Tidskriftsbidrag

Syftet med Fortes tidskriftsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden, och särskilt gällande forskning som finansierats av Forte. Ansökan om tidskriftsbidrag kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter, även tidskrifter med engelska som utgivningsspråk.

Bidragsbelopp: Beviljat belopp uppgår till högst 400 000 kr/år i max 3 år.

Mer information

Mer information om utlysningen och hur du går tillväga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan. Observera att ansökningsformulären i Prisma skiljer sig mellan samtliga bidragsformer, även mellan inresande och utresande gästforskarbidrag. Se instruktioner för respektive bidragsform.