Nu utlyser vi 2017 års internationella bidrag från Forte. Inom utlysningen erbjuds tre typer av bidrag: gästforskarbidrag för inresande och utresande forskare, samt konferensbidrag.

Gästforskarbidrag In/Ut

Syftet med Fortes gästforskarbidrag är att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare. Det ska också bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt.

Gästforskarbidraget delas ut till både inresande och utresande forskare. Inresande gästforskare gäller utländska forskare som ska besöka en svensk forskningsinstitution, medan utresande gästforskare gäller svenska forskare som ska besöka en utländsk forskningsinstitution.

Bidraget delas ut för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Längden på gästforskarvistelsen ska vara minst 1 månad och högst 6 månader.

Bidragsbelopp

Beviljade belopp varierar efter kostnadsläget i värdlandet. Maximalt uppgår beloppet till 500 000 kr.

Konferensbidrag

Syftet med Fortes konferensbidrag är att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare. Det ska också bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt.

Konferensbidraget kan till exempel avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna huvudtalare, bidrag till deltagande från mindre bemedlade länder och workshops för planering av konferensen.

Bidragsbelopp

Bidraget från Forte kan som regel bara svara för en liten del av den totala kostnaden för konferensen. Maximalt uppgår bidragsbeloppet till 300 000 kr.

Tidplan

Sista dag för ansökan – 28 september 2017, kl. 14:00
Beslut om ansökningarna fattas – senast 10 november 2017

Mer information

Mer information om utlysningen samt instruktioner för din ansökan hittar du i de bifogade filerna nedan. Ansökningsformulären i Prisma skiljer sig för både inresande och utresande gästforskare samt för konferensbidrag. Se instruktioner för respektive bidragsform.