Det här är den första utlysningen i Fortes nya internationella postdokprogram – ett program som ska öka internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete. Programmet erbjuder bidrag till inresande och utresande postdoktorer.

Inriktning

Målet för Fortes internationella postdokprogram är att öka internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete, men programmet utgör även en möjlighet till kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare.

Bidragen i denna utlysning ska ge forskare i Sverige möjlighet att förlägga sin postdokperiod vid en utländsk forskningsinstitution, samt ge forskare i andra länder möjlighet att genomföra sin postdokperiod vid en svensk forskningsinstitution.

Fortes internationella postdokprogram är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bidragsformer

Internationell postdok – Inresande

Inresande postdokbidrag är avsedda för forskare utomlands som vill genomföra sin postdok i Sverige. Stödformen omfattar två år. Minst två tredjedelar av projekttiden måste spenderas i Sverige.

Internationell postdok – Utresande

Utresande postdokbidrag är avsedda för forskare i Sverige som vill genomföra sin postdok utomlands. Forskningsmedlen förvaltas dock av en svensk medelsförvaltare. Stödformen omfattar två år. Minst två tredjedelar av projekttiden måste spenderas i det land där postdokperioden förläggs.

Budgetram och bidragsbelopp

Totalt avsätts cirka 35 miljoner kronor för denna utlysning.

Båda bidragsformerna har ett fast belopp på 2 300 000 kr (1 150 000 kr/år). Till detta tillkommer eventuellt medföljandebidrag på 50 000 kr/medföljande och år. Som medföljande räknas partner och omyndiga barn.

Behörighet

För att vara behörig att söka bidrag i den här utlysningen ska du ha avlagt doktorsexamen mellan 23 januari 2018 och 23 januari 2020. Om du disputerade innan 23 januari 2018 kan du räkna av tid för t.ex. föräldraledighet eller sjukskrivning.

För inresande postdokbidrag får du inte ha bedrivit största delen av din huvudsysselsättning (arbete, studier etc) i Sverige i mer än sammanlagt 12 månader under den senaste treårsperioden.

Tidsplan

23 januari 2020, kl. 14:00 – Utlysningen stänger

Maj 2020 – Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

1 september 2020 – Projektstart