Omställningen till en cirkulär ekonomi är en av flera viktiga byggstenarna i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av material och andra resurser och därigenom begränsar utvinningen av jungfruliga resurser. Det gäller både biobaserade och icke-biobaserade resurser.

Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi, och från begreppet värdekedjor till värdecykler, är en komplex process för samhället. Den kräver förändringar inom nästan alla samhällssektorer. Olika aspekter behöver tas upp, såsom policyutveckling, hälsoaspekter, arbetslivsmiljöer, individuellt och samhälleligt beteende, sociala aspekter med mera. Även om många tekniska lösningar och cirkulära initiativ implementerats, finns det fortfarande stora kunskapsluckor. Dessa spänner hela vägen från grundforskning till marknadsnära initiativ som innovation och annan implementering i samhället.

Forskningsfinansiärer i Indien och Sverige öppnar nu en gemensam utlysning om cirkulär ekonomi. Utlysningen är ett samarbete mellan:

 • the Department of Science and Technology (DST), Government of India
 • the Department of Biotechnology (DBT), Government of India
 • the Ministry of Earth Sciences (MoES), Government of India
 • Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC)
 • Formas, Statens forskningsråd för hållbar utveckling
 • Vinnova, Verket för Innovationssystem
 • Forte, Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Vetenskapsrådet
 • Energimyndigheten

Syftet med utlysningen är att stödja forsknings- och innovationsprojekt med hög relevans för samhällets omställning till en cirkulär ekonomi.

Utlysningen är öppen för organisationer i Sverige och Indien som vill samarbeta. Deltagande från olika typer av aktörer uppmuntras, såsom näringsliv, universitet, universitetssjukhus, offentliga parter, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Projektteamen måste bestå av minst tre partners; minst en från varje land.

Preliminär tidsplan för utlysningen (ursprunglig):

 • Utlysningen öppnar: 5 maj
 • Utlysningen stänger: 17 augusti
 • Beslut: 15 november
 • Tidigaste projektstart: 1 december

Nytt preliminärt datum för beslut: 17 januari 2023