Forte utlyser medel som ska bidra till ökad kunskap inom implementeringsforskning. Utlysningen välkomnar ansökningar inom alla Fortes ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts 75 miljoner kronor för åren 2020–2024.

Det är av yttersta vikt att samhälleliga verksamheter utmärks av högsta möjliga kvalitet och effektivitet: att människor får adekvat vård när de är sjuka, att arbetsmiljöer är rätt utformade och att förutsättningarna för barns lärande i skolan är så goda som möjligt, för att ta några exempel. De brister som finns i dag är dock så stora att de innebär ett enormt slöseri av resurser och onödigt mänskligt lidande. En bidragande orsak till de brister som finns handlar om att forskningsresultat inte kommer till användning i den utsträckning de borde.

Inriktning

Denna utlysning ska bidra till ökad kunskap inom implementeringsforskning. Vi välkomnar ansökningar inom alla Fortes ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi ser gärna en tvärvetenskaplig ansats i ansökningarna, då implementeringsforskning bedrivs inom olika discipliner och främjas av samverkan.  För att komma i fråga för beviljande är det ett krav att implementeringsproblematiken är det primära studieobjektet i ansökan.

Mer information om utlysningens inriktning finns i dokumentet ”Information om utlysningen” nedan.

Bidragsform – Projektbidrag

I denna utlysning erbjuds en bidragsform, projektbidrag. Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. De beviljas i denna utlysning antingen för tre eller fyra år. Högst en ansökan per projektledare är tillåtet.

Beloppsnivå: Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform men den sökta budgeten ska motiveras i ansökan. Forte beviljar i genomsnitt ca. 1,3 miljoner kr per år för projektbidrag.

Behörighet: Du är behörig att ansöka om projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte

Tidsplan

6 februari 2020: Sista dag för ansökan

20 maj 2020: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

1 juli 2020: Projektstart