Nu utlyser vi 2016 års gästforskarbidrag från Forte. Utlysningen vänder sig till både inresande och utresande forskare som under en period besöker en utländsk forskningsinstitution.

Syftet med Fortes gästforskarbidrag är att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare. Det ska också bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt.

Gästforskarbidraget delas ut till både inresande och utresande forskare. Inresande gästforskare gäller utländska forskare som ska besöka en svensk forskningsinstitution, medan utresande gästforskare gäller svenska forskare som ska besöka en utländsk forskningsinstitution.

Vem kan få bidrag?

Du som söker ska vara disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare. Bidraget delas ut för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Längden på gästforskarvistelsen ska vara minst 1 månad och högst 6 månader.

Bidragsbelopp

Beviljade belopp varierar efter kostnadsläget i värdlandet. Maximalt uppgår beloppet till 500 000 kr.

Tidplan

Sista dag för ansökan – 15 augusti 2016, kl. 17:00
Beslut om ansökningarna fattas – senast 15 oktober 2016