Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Det ska framgå av ansökan på vilket sätt det sökta bidraget stärker den forskning eller forskningsmiljö som ansökan gäller. Gästforskare ska inneha lägst doktorsexamen.

Det finns två former av gästforskarbidrag – inresande och utresande. Inresande gästforskare gäller utländska forskare som ska besöka en svensk forskningsinstitution. Utresande gästforskare gäller forskare verksamma vid svensk forskningsinstitution som ska besöka en utländsk forskningsinstitution.

Bidragen söks i olika formulär i Prisma.

På sidan Medverkande i ansökansformuläret (gäller båda formerna av gästforskarbidrag) ska ingen medverkande forskare fyllas i för denna bidragsform. Sidan är en standardsida. Däremot kan Medverkande administratör bjudas in om man önskar som endast är till för att hjälpa till med själva ansökansregistreringen.

Skillnader mellan inresande och utresande

 • Inresande: Gästforskarbidrag kan i den här bidragsformen endast sökas för forskare verksamma vid utländska forskningsinstitutioner. Gästforskarbidrag söks av den svenska värdinstitutionen och den person där som har huvudansvaret för gästforskarens vistelse i Sverige. Den sökande ska vara en disputerad forskare och företräder gästforskaren i alla kontakter med Forte. Den sökande måste öppna ett konto i Prisma. Den sökande måste lägga till uppgifter om doktorsexamen under fliken CV.
 • Inresande: Den utländska gästforskaren ska inte vara medsökande, dvs behöver ej skaffa konto i Prisma. Information om gästforskarens meriter och publikationer hämtas istället in som PDF:er i ansökningsformuläret.
 • Utresande: den sökande är gästforskaren själv och ska vara verksam vid en svensk institution och är disputerad forskare. Den sökande måste lägga till uppgifter om doktorsexamen under fliken CV. Den sökande företräder sig själv i alla kontakter med Forte.

Villkor

Kostnader som kan bli täckta omfattar lön/arvode inklusive sociala avgifter, utrikes och inrikes resor och boendekostnader. Däremot kan man inte söka bidrag till direkta forskningsomkostnader. Beviljade belopp varierar efter kostnadsläget i värdlandet och uppgår till högst 500 000 kr. I den aktuella utlysningen kan beviljade medel inte utnyttjas längre än t o m 31 december 2016.

Bidrag beviljas enbart för kostnader som uppstår efter det att beslut om bidrag har fattats.

Gästforskarvistelsen är minst 1 månad och högst 6 månader.

Behörighet

Sökande ska vara disputerad forskare knuten till godkänd medelsförvaltare (universitet/högskola eller motsvarande). Den sökande måste lägga till uppgifter om doktorsexamen under fliken CV.

Beredning

Ansökningar om gästforskarbidrag bereds av nordisk expertpanel.

Bedömningskriterier

 • Relevans för Fortes ansvarsområden
 • Vetenskaplig kvalitet i den forskning som vistelsen avser
 • Gästforskarens kompetens
 • Det förväntade mervärdet för forskningsområdet och för parterna i samarbetet
För utresande även
 • Valet av värdinstitution

Information om Fortes ansvarsområden hittar du här.

Tidplan

Ansökan registreras Prisma. Senaste datum för att registrera ansökan är kl. 17.00 den 9 juni 2015. Beslut om ansökningarna kommer att fattas senast den 15 oktober 2015.

Ansökningsformuläret

För att underlätta dina förberedelser presenterar vi här kortfattat ansökningsformulärets disposition samt max antal tecken för varje fält. Observera att alla teckenangivelser är inklusive mellanslag.

Gäller både inresande och utresande:

 • Grunduppgifter
  • Projekttitel på svenska (200 tecken)o Projekttitel på engelska (200 tecken)
  • Sammanfattning på svenska (2 000 tecken)
  • Sammanfattning på engelska (2 000 tecken)
 • Projekttid
  • Antal år för projektet (här fyller du i siffran 1)
  • Beräknad projekttid (genereras automatiskt – bortse ifrån det här fältet)
  • Önskad projekttid (fyll i den period sökt bidrag ska utnyttjas – observera att medlen inte kan utnyttjas längre än t o m 31 december 2016)
 • Ämnesklassificering
  • Fortes huvud- och delområden
  • Alternativt delområde
  • Samordningsområde
  • SCB-koder

Gäller inresande:

 • Gästforskarvistelsen
  • Beskrivning av gästforskarvistelsen (15 000 tecken)
  • CV för gästforskaren (max 2 sidor) Laddas upp som en PDF.
  • Publikationslista för gästforskaren (max 2 sidor) Laddas upp som en PDF.
 • Ekonomi
  • Kostnader inom ramen för det sökta bidraget – observera att alla kostnader ska fyllas i kolumnen för år 2015, oavsett önskad projekttid.
  • Totalt sökt belopp – observera att kolumnen Annan kostnad inte ska fyllas i.
  • Annan finansiering för den verksamhet som gästforskarvistelsen ska bidra till – fylls i en separat tabell som finns via länk nedan under rubriken Bilaga till ansökan.
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper – ska ej fyllas i
 • Medverkande – ska ej fyllas i (Den utländska gästforskaren ska inte vara medsökande, dvs behöver ej skaffa konto i Prisma, se ovan.)
 • CV – här lägger du som sökande in de uppgifter från din CV i Prisma som är relevanta för gästforskarvistelsen. Uppgifter om doktorsexamen måste läggas in.
 • Publikationer – här lägger du som sökande in högst 10 publikationer som är relevanta för området.

Gäller utresande:

 • Gästforskarvistelsen
  • Beskrivning av den utländska värdinstitutionen (max 5 000 tecken)
  • Länk till webbplats
  • Beskrivning av gästforskarvistelsen (max 15 000 tecken)
  • Intyg från värdinstitutionen (max 4 MB) Laddas upp som PDF.
 • Ekonomi
  • Kostnader inom ramen för det sökta bidraget – observera att alla kostnader ska fyllas i kolumnen för år 2015
  • Totalt sökt belopp – observera att kolumnen Annan kostnad inte ska fyllas i
  • Övriga forskningsbidrag som gästforskaren innehar – fylls i en separat tabell som finns via länk nedan under rubriken Bilaga till ansökan.
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper – ska ej fyllas i
 • Medverkande – ska ej fyllas i
 • CV – här lägger du som sökande in de uppgifter från din CV i Prisma som är relevanta för gästforskarvistelsen. Uppgifter om doktorsexamen måste läggas in.
 • Publikationer – här lägger du som sökande in högst 10 publikationer som är relevanta för området.

Detaljerade instruktioner för varje fält hittar du i ansökningsformuläret i Prisma. Du kan jobba direkt i systemet eftersom det har funktioner för ordbehandling och regelbundet sparar informationen du matar in.

Bilaga till ansökan

Länk för inresande
Länk för utresande

Registrera din ansökan i Prisma

Du ansöker elektroniskt i Prisma, som är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. Utlysningen hittar du under fliken Ansökningar och bidrag i Prisma.

Läs mer om Prisma

Organisationskonto

För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma. Dessa listas med förval i Prisma. Därefter kan du i ansökningsformuläret välja din organisation som medelsförvaltare och aktuell enhet som hemvist för din ansökan. Skulle ditt lärosäte inte finnas med i listan så kontakta lärosätet. Observera att det tar ca två veckor att godkännas som medelsförvaltare. Efter det att du registrerat din ansökan kommer din medelsförvaltare med automatik få din ansökan. Medelsförvaltaren har sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för organisationen som ska signera ansökan i Prisma inom de sju dagarna.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa användarkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma där din information, såsom personuppgifter, cv och publikationer, sparas. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas sedan till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMID kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats. För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplats (länk finns också i Prisma).

För mer information och hjälp med Prisma, se Prismas inloggningssida. Vid tekniska problem klicka på ”Kontakta supporten” och fyll i särskilt formulär där.