Nu öppnar steg 1 i Fortes årliga öppna utlysning för forskningsprojekt. Utlysningen är öppen för projektskisser inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: Upp till 3 år

Projektstart: 1 jan 2018

Vem kan söka: Den som senast 1 feb 2017 har avlagt doktorsexamen

Budgetram: Mellan 0,5 och 2 Mkr per år kan sökas

Utlysningen stänger: 1 feb 2017 kl. 17.00

Steg 2 i utlysningen öppnar:  I början/mitten av april 2017

Bidragsbeslut: I slutet av september

Forte utlyser bidrag till forskningsprojekt i december varje år. Bidraget delas ut för maximalt 3 år och kan sökas av forskare som har doktorsexamen.

Ansökningsprocessen för bidrag till forskningsprojekt är indelad i två steg: I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss till Forte. I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. De sökande som får sin projektskiss godkänd kan lämna in en fullständig projektansökan i steg 2.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Rättelse: Ansöker du både om bidrag till forskningsprojekt och juniorforskarbidrag får skisserna inte gälla samma projekt. I det bifogade dokumentet ”Mer information om utlysningen” stod tidigare felaktigt att skisserna ska gälla samma projekt.