Forte utlyser projektbidrag en gång om året med inlämning av skiss i januari och fullständig ansökan i maj. Sista dag för inlämning av skiss är 2 februari 2015 kl. 17.00.

Ansökningar till Forte om bidrag till forskningsprojekt görs i ett tvåstegsförfarande. Den sökande lämnar först in en projektskiss. De sökande som får sin projektskiss godkänd kan sen lämna in en fullständig projektansökan.

Projektbidrag beviljas för högst tre år. Juniorforskarbidrag beviljas för fyra år. Högst två forskningsprojektskisser från samma projektledare tillåts. Det innebär att om du även söker juniorforskarbidrag så kan du som projektledare endast lämna in en forskningsprojektskiss. Projektskissen och juniorforskarskissen får inte gälla samma projekt. Om du söker juniorforskarbidrag men inte går vidare som juniorforskare i beredningsprocessen kommer ansökan ändå att kunna bedömas som en treårig projektansökan, utan att du särskilt behöver ange det.

Nytt för i år!

En stor nyhet för året är att alla ansökningar kommer att skickas in via Prisma, Fortes, Formas och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. I samband med övergången till det nya systemet vill vi lyfta fram ett antal förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan:

 • Du måste skapa ett personligt konto i Prisma
 • Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga konton i Prisma
 • Alla cv- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på respektive forskares personliga konto
 • Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag. Läs mer om dessa längre ner i texten.

Skillnad mellan skiss och fullständig ansökan

I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas.

Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod, samt en för projektet relevant litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter.

Projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområde beskrivs i både skiss och fullständig ansökan, men mer kortfattat i skissen.

Det får inte finnas större avvikelser mellan skiss och fullständig ansökan avseende studiedesign och budget.

Beloppsnivån för beviljade treåriga projekt brukar ligga på totalt 2-3 Mkr.

Behörighet

Du är behörig att söka om du har avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då fullständig ansökan ska lämnas in.

Ett villkor för att en ansökan om aktuellt bidrag ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för alla tidigare beviljade bidrag skickats in senast den 29 januari 2015. I annat fall behandlas inte ansökan. Detta gäller endast de tidigare bidrag där tidpunkten för slutredogörelse har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för slutredogörelse.

Beredning

Skisserna och de fullständiga projektansökningarna bereds av Fortes beredningsgrupper som är sammansatta av forskare och allmänföreträdare.

Bedömningar av skisserna görs av:

 • Projektets originalitet, design och relation till forskningsfronten
 • Projektets genomförbarhet (material, metod och kompetens)
 • Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde

I ansökningsprocessen kommer du att bli ombedd att välja beredningsgrupp och ämnesklassning för din ansökan. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa uppgifter vid behov.

Tidplan

Sista datum för att lämna in projektskiss är den 2 februari 2015 kl. 17.00 och sista datum för att lämna in fullständig projektansökan är den 19 maj 2015 kl. 17.00. Under första halvan av april 2015 kommer Forte att besluta vilka skisser som godkänts till steg 2, d.v.s. vilka sökande som bjuds in att skicka in en fullständig projektansökan. Informationen kommer finnas tillgänglig i Prisma. Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i steg två i slutet av september 2015.

Skicka in din ansökan

Du ansöker elektroniskt i Prisma, som är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. Utlysningen hittar du under fliken Ansökningar och bidrag i Prisma.

Organisationskonto

För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma. Dessa listas med förval i Prisma. Därefter kan du i ansökningsformuläret välja din organisation som medelsförvaltare och aktuell enhet som hemvist för din ansökan. Skulle ditt lärosäte inte finnas med i listan så kontakta lärosätet.

Medverkande forskare

Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också ha ett användarkonto i Prisma där de lagt upp de cv- och publikationsuppgifter som de vill koppla till ansökan. De måste även godkänna sin medverkan i ansökan före sista dags för ansökan. Så uppmana dina kollegor i god tid att gå in och skapa ett konto i Prisma.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa användarkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma där din information, såsom personuppgifter, cv och publikationer, sparas. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas sedan till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMID kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplats.

Angående att importera publikationer i Prisma

För närvarande har vissa problem att importera publikationer från de externa publikationsdatabaserna om man har många publikationer. Vi arbetar på en lösning på detta. Högst 20 publikationer per ansökan kommer att tas hänsyn till i bedömningen inom våra nuvarande utlysningar av bidrag till forskningsprojekt, juniorforskare och postdoc. Om du misslyckas med en automatisk import av publikationerna, ber vi dig att mata in dessa 20 manuellt i systemet tills vidare.

Ansökningsformuläret

För att underlätta dina förberedelser presenterar vi här kortfattat ansökningsformulärets disposition samt max antal tecken för varje fält. Observera att alla teckenangivelser är inklusive mellanslag.

 • Grunduppgifter
  • Projekttitel (200 tecken)
  • Sammanfattning på svenska (2000 tecken)
  • Projekttitel på engelska (200 tecken)
  • Sammanfattning på engelska (2000 tecken)
  • Antal år för projektet
  • Fortes huvud- och delområden
  • Alternativt delområde
  • Samordningsområde
  • SCB-koder
 • Projektbeskrivning
  • Bakgrund, syfte och frågeställning (5000 tecken)
  • Diarienummer för eventuellt tidigare Forte-projekt
  • Betydelse för forskningsområdet (2500 tecken)
  • Studiedesign och metod (5000 tecken)
  • Referenslista för projektbeskrivning (5000 tecken)
 • Samhällsrelevans
  • Samhällsrelevans (2500 tecken)
 • Ekonomi
  • Budget
  • Lön omräknad till månadslön exklusive sociala avgifter
  • Löner exklusive sociala avgifter för ännu ej anställd personal (OBS! Månadslön anges i tusental. Till exempel anges 25 000 kr som 25)
  • Annan finansiering för detta projekt
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande
 • CV
 • Publikationer (högst 20 publikationer)

Detaljerade instruktioner för varje fält hittar du i ansökningsformuläret i Prisma. Skapa ett utkast till en skissansökan så får du tillgång till hela formuläret. Du kan med fördel jobba direkt i systemet eftersom det har bra funktioner för ordbehandling och regelbundet sparar informationen du matar in.

Om open access

Forte ger alla beviljade projektbidrag ett generellt bidrag om 30 000 kronor för open access-publicering.

Om överföring av projektinformation till SweCRIS

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Länkar