Vi utlyser medel för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Utlysningen syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projektbidrag

Bidragstid: Upp till 3 år

Projektstart: December 2017

Vem kan söka: Du som är disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare

Budgetram: 26 mnkr över tre år har avsatts för utlysningen

Bidragsbelopp: Mellan 0,5 och 2 mkr per år och projekt

Utlysningen stänger: 29 augusti 2017 kl. 14.00

Bidragsbeslut: 23 oktober 2017

Inriktning

Utlysningen utgör det första steget i en särskild satsning som presenterades i forskningspropositionen 2016. Satsningen görs mot bakgrund av den pågående diskussionen om, och det identifierade behovet av att utveckla, nya former för styrning inom välfärden. Inom ramen för satsningen ges bidrag till projekt som utvecklar lokala och regionala system för styrning av kvalitet, organisation och processer. Forskningen ska utföras i nära samverkan med myndigheter, profession och brukare.

Bland angelägna områden som Forte identifierat kan nämnas:

  • Hur politisk styrning omsätts och anpassas till lokala och regionala förhållanden
  • Hur verksamhetsstyrning kan utformas för att beakta såväl tillit som behov av mätning och uppföljning
  • Roller i styrning av kvalitet, organisation och processer i välfärden

Ansökningar får gärna kombinera flera områden utifrån ett tvär- eller mångvetenskapligt perspektiv. Även alternativa inriktningar och innovativa ansatser välkomnas. Jämlikhet- och jämställdhetsaspekter bör beaktas i projektbeskrivningen.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.