Forte utlyser 50 miljoner kronor för forskning om funktionsnedsättning. Inom utlysningen kan du ansöka om tre olika bidragsformer: projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag.

Inriktning

Utlysningen ska bidra till ökad och fördjupad kunskap om hinder och lösningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Forskningen bör planeras i samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis berörda professioner och brukarorganisationer.

Exempel på områden som uppmuntras inom utlysningen är…

  • metoder och åtgärder för ökad delaktighet och aktivt medborgarskap
  • fördjupad kunskap för att genomföra och följa upp FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • kunskap om olika mekanismer som leder till att personer med funktionsnedsättning exkluderas i olika sammanhang och ojämlikhet
  • innovativ användning av ny teknik och utveckling av nya metoder inom offentlig sektor
  • utmaningar och hinder i samband med digitalisering och teknisk utveckling
  • komparativ forskning
  • framgångsfaktorer för ökad inkludering inom olika samhällsområden
  • barn och äldre med funktionsnedsättning och förståelse för olika villkor i olika skeden av livet

Bidragsformer

Inom utlysningen kan du ansöka om tre olika bidragsformer. Högst en ansökan per bidragsform och projektledare är tillåtet.

Projektbidrag

Projektbidrag inom denna utlysning beviljas för två till tre år. Bidragsformen kan sökas av alla forskare som har avlagt doktorsexamen senast vid sista dag för ansökan. Du kan ansöka om upp till 5 miljoner kr för ett treårigt projekt och upp till 3 miljoner kr för ett tvåårigt projekt.

Juniorforskarbidrag

Juniorforskarbidraget är ett projektbidrag riktat till juniora forskare. Stödformen omfattar fyra år. Du kan ansöka om max 5 miljoner kr för de tre första åren. Det fjärde året har ett fast belopp om 1 miljon kr. Du är behörig att söka juniorforskarbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari 2013 och den 15 november 2018.

Postdokbidrag

Syftet med postdokbidragen är att ge nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Stödformen omfattar två år och bidraget uppgår till 1 miljon kr per år. Du är behörig att söka postdokbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari 2016 och 15 november 2018. Sökandens avhandling ska ligga inom Fortes ansvarsområde.

Tidplan

Utlysningen stänger: 15 november 2018 kl. 14.00
Bidragsbeslut: Mars 2019
Projektstart: Tidigast april 2019

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.