Utlysning av bidrag till Outgoing International Postdoc fellowships (FOIP). Sista dag för inlämning av ansökan är 3 mars 2015 kl. 17.00.

Fortes International Postdoc Fellowship Programme (COFAS 2) har skapats för att öka rörlighet och samarbete internationellt, men det utgör även en möjlighet till karriärutveckling för yngre forskare. Målet för programmet är kompetensutveckling hos den enskilde forskaren samt främjande av internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete

Två typer av bidrag

COFAS 2 består av två typer av bidrag: Fortes bidrag till forskare som vill förlägga sin postdoc utomlands (Fortes Outgoing International Postdoc fellowships, FOIP) och till internationellt inkommande forskare (Fortes Incoming International Postdoc fellowships, FIIP).

Syftet med FOIP-bidragen är att ge forskare vid svenska forskningsinstitutioner inom Fortes ansvarsområden möjlighet att tillbringa tid vid en utländsk forskningsinstitution. Syftet med FIIP-bidragen är att ge kvalificerade forskare i länder utanför Sverige möjlighet att utbyta kunskap och kompetens med det svenska forskarsamhället inom Fortes forskningsområden.

Fördelar med COFAS 2

 • Familjebidrag: Syftet med denna är att underlätta för forskare att resa utomlands och ta med sin familj under postdoc-perioden. 50 000 SEK (5 500 euro) erbjuds per medföljande familjemedlem (make/maka/sambo samt barn) och år.
 • Utökat karriärfönster: Sökande som erhållit doktorsexamen under de senaste 5 åren (med avdrag för barnomsorg och militärtjänst), eller sökande som befinner sig i den sista fasen av sina doktorandstudier, men som kommer att ta sin doktorsexamen vid eller i tid före underskrift av post dok-kontrakt är berättigade till bidrag inom COFAS 2-programmet.
 • Repatrieringsperiod: I bidraget ingår stöd för repatriering till hemmainstitutionen under maximalt 12 månader (halva tiden man vistas utomlands)
 • Deltidsarbete: Bidragstagare med ansvar för barnomsorg arbeta deltid under bidragstiden eller dela upp bidragstiden på flera omgångar, varvid den maximala tiden inte får överstiga 36 månader (repatrieringen borträknad).
 • COFAS-ambassadörer: De beviljade kommer att vara COFAS-ambassadörer med uppgift att öka kunskapen om COFAS-programmet internationellt.

Allmän information

Sökande kan ansöka om upp till 24 på varandra följande månader utomlands, med en återvändandeperiod motsvarande högst halva tiden utomlands (högst 12 månader). Sökande som finner det svårt att tillbringa längre perioder utomlands, t ex av familjeskäl, kan dela tiden utomlands med arbete vid hemmainstitutionen. Projekten startar 1 januari 2016.

Bidraget inkluderar:

 • Uppehälle, rörlighets- och resebidrag, inklusive 35 % overhead motsvarande 950 000 SEK per år (motsvarande 70 000 euro för uppehälle, 10 000 euro för rörlighet och 2 000 euro för resor).
 • Familjebidrag 50 000 SEK per år för varje medföljande familjemedlem och år (5 500 EUR/år för varje underhållsberättigad).
 • Bidrag till forskningskostnad uppgående till 45 000 SEK per år (5 000 EUR/år).
 • Karriärbidrag 5000 SEK (ca 550 EUR) för deltagande i Karriär Coaching seminarium som arrangeras av Forte

Ytterligare finansiering från andra källor minskar bidragets storlek. Bidraget kan endast användas för det syfte för vilket ansökan gäller. Om vistelsen utomlands avbryts, eller om bidraget inte använts under tiden för projektet, får det inte användas för något annat ändamål och måste återbetalas.

Forte åtar sig inget arbetsgivaransvar för dem som mottar bidrag. Arbetsgivaren måste vara den svenska värdinstitutionen. Ett bidragsavtal (Fellowship Agreement) ska ingås mellan värdinstitutionen och forskaren (tillhandahålls av Forte ). I avtalet ska villkoren fastställas för genomförandet av forskarutbildningen samt forskarens och värdinstitutionens rättigheter och skyldigheter i projektet.

Behörighetskriterier

För den sökande

Forskare med doktorsexamen som erhållits under de senaste 5 åren (med avdrag för barnomsorg och militärtjänst) räknad från utlysningens sista ansökningsdag, eller sökande som befinner sig i slutet av sina doktorandstudier, men som kommer att ta sin doktorsexamen vid tidpunkten för underskrift av kontrakt, är berättigade att ansöka om bidrag inom COFAS-programmet. Alla nationaliteter kan söka enligt EUS regler för deltagande (EC Rules for Participation), men för FOIP-programmet gäller att den sökande ska vara knuten till den svenska forskningsinstitutionen eller värdinstitutionen, t.ex. genom att tidigare ha haft forskningssamarbete med den aktuella institutionen.

För värdorganisationen

Värdorganisationen kan vara en offentlig eller privat icke-vinstdrivande organisation i Sverige, som bedriver forskning (universitet, forskningsinstitut etc.).

För den mottagande värdorganisationen i utlandet

Den mottagande institutionen utomlands kan vara belägen i vilket land som helst, vara en juridisk person, samt vara ett välkänt forskningsorgan som bedriver forskning av god kvalitet inom området för det aktuella forskningsprojektet.

Behandling av etiska frågor

Forte ingår i den svenska offentliga sektorns finansiering av forskning och följer den svenska lagstiftningen rörande etiska principer. Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Lagstiftningen övervakas av en central etikprövningsnämnd och sex regionala etiknämnder. Ansökan om etiskt godkännande inlämnas till det ansvariga forskningsorganet, d.v.s. den statliga myndigheten eller den fysiska eller juridiska person under vars överinseende forskningen ska bedrivas. Ett universitet eller ett landsting anses alltid vara det ansvariga forskningsorganet när forskningen bedrivs av en av dess anställda. Det aktuella forskningsorganet ansvarar för att forskning som omfattas av bestämmelserna i lagen inte bedrivs utan godkännande.

Värdinstitutionen måste informera forskaren om de etiska reglerna.

En etisk tabell ska ifyllas och bifogas till ansökan. Tabellen hittas på webbsidan för ansökan.

Bedömning

Ansökningar om internationella postdoc-bidrag sker i konkurrens. Urvalet grundas i första hand på sökandens forskningsmeriter men också på sökandens forskningsplan. Bedömningskriterierna för utresande forskare är följande:

 • Kompetens hos den sökande
 • Substans och kvalitet hos det vetenskapliga programmet utomlands
 • Val av den utländska värdinstitutionen
 • Substans och kvalitet hos forskningsprogrammet under repatrieringsperioden
 • Förväntat mervärde av samarbetet för den sökande och värdinstitutionen samt kompetensökningen för forskningsområdet

En tvärvetenskaplig ansats för det vetenskapliga programmet uppmuntras. Ansökningar om internationella postdoc-bidrag bedöms av internationella granskningskommitté. Forte använder ett tvåstegsförfarande vid bedömningen. Granskningskommittéerna rangordnar ansökningarna och lägger fram ett förslag till Fortes styrelse, som fattar de slutgiltiga besluten vid ett styrelsemöte den 25 september 2015.

Alla sökande, även de som inte gick vidare i den första urvalsomgången, kommer att få sina bedömningsresultat.

Skicka in din ansökan

Sista dagen för att lämna in ansökan om bidrag för FOIP är 3 mars 2015 kl. 17:00. Du ansöker elektroniskt i Prisma, som är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. Utlysningen hittar du under fliken Ansökningar och bidrag i Prisma.

Organisationskonto

För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma. Dessa listas med förval i Prisma. Därefter kan du i ansökningsformuläret välja din organisation som medelsförvaltare och aktuell enhet som hemvist för din ansökan. Skulle ditt lärosäte inte finnas med i listan så kontakta lärosätet. Efter det att utlysningen stängt kommer din medelsförvaltare med automatik få din ansökan. Medelsförvaltaren har sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för organisationen som ska signera ansökan i Prisma inom de sju dagarna.

Medverkande forskare

Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också ha ett användarkonto i Prisma där de lagt upp de cv- och publikationsuppgifter som de vill koppla till ansökan. De måste även godkänna sin medverkan i ansökan före sista dags för ansökan. Så uppmana dina kollegor i god tid att gå in och skapa ett konto i Prisma.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa användarkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma där din information, såsom personuppgifter, cv och publikationer, sparas. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas sedan till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMID kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplats.

Angående att importera publikationer i Prisma

För närvarande har vissa problem att importera publikationer från de externa publikationsdatabaserna om man har många publikationer. Vi arbetar på en lösning på detta har fått besked om att detta ska fungera i mitten av januari. För våra nuvarande utlysningar av bidrag till forskningsprojekt, juniorforskare och postdoc ska du som sökande lägga in högst 20 publikationer i ansökan. Om du misslyckas med en automatisk import av publikationerna, ber vi dig att mata in dessa 20 manuellt i systemet tills vidare.

Projektbeskrivningen

Projektet beskrivs i tre fält i ansökningsformuläret. Nedan finner du information om vad som ska beskrivas och hur många tecken som får användas i respektive fält.

 • Forskningsprogram utomlands (maximalt 40 000 tecken inklusive mellanslag)
  Vetenskaplig kvalitet och substans i forskningsprojektet. Beskrivningen ska inkludera: forskningsmetod, originalitet och innovativ karaktär hos projektet samt hur det förhåller sig till forskningen på det aktuella området. Projektets aktualitet och relevans; Genomförande, genomförbarhet och trovärdighet hos projektet, inbegripet arbetsplan; Mottagande institutionens expertis, samt tillgänglig infrastruktur/ anläggningar och praktiska arrangemang som projektet kan dra nytta av.
 • Eventuellt forskningsprogram under repatrieringsperioden (maximalt 15 000 tecken inklusive mellanslag)
  Beskriv substansen och kvaliteten hos forskningsprogrammet under repatrieringsperioden.
 • Mervärde för din utveckling och kunskap inom området/ Mervärde av samarbetet för dig och värdinstitutionen samt ökad kunskap inom området (maximalt 15 000 tecken inklusive mellanslag)

Om överföring av projektinformation till SweCRIS

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Bilagor att bifoga till ansökan

Länkar

För teknisk support på själva ansökningssystemet:

För hjälp med ansökningssystemet Prisma, kontakta support@prisma.research.se. För frågor som rör organisationskonton, kontakta support_organisation@prisma.research.se.