Detta är den fjärde årliga utlysningen inom programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration, vars syfte är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Joint South Africa-Sweden Research Collaboration Programme samfinansieras av STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte i Sverige, samt National Research Foundation (NRF) i Sydafrika. Den aktuella utlysningen är den sista i detta fyraårsprogram.

Du som söker medel inom utlysningen ska vara disputerad och verksam vid universitet eller högskola i Sverige. Projekttiden kan vara upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en sydafrikansk part. Parallellt ska en motsvarande ansökan inlämnas av sydafrikansk samarbetspart till NRF.

Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning, dock kan även renodlade forskningssamarbeten stödjas. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten. STINT vill med programmet uppmuntra till nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en riktning.

Den maximala budgeten per år är 200,000 kr. För ett 3-årigt projekt kan beloppet därför uppgå till maximalt 600,000 kr (den Sydafrikanska parten ansöker om ett motsvarande belopp från NRF).