Forte utlyser medel för forskning om insatser för att förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd. Forskningen ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser som förebygger sjukskrivning och främjar återgång i arbete.

Forskningsprojekten ska genomföras i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen. Forskningsprojekten ska använda de utfallsmått och datakällor för återgång i arbete som Försäkringskassan presenterade i en rapport 2016 (s. 15-19). Utöver dessa kan även andra utfall studeras.

Huvudsökande ska leda projektet i samverkan mellan ett eller flera landsting/region och forskare vid universitet och högskola. Medelsförvaltare kan vara antingen landsting/region eller ett lärosäte.

I ansökan ska tonvikten läggas på projektets frågeställning och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metodik och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. Forskningsprojekten ska vara utformade och av sådan vetenskaplig kvalitet att rapporterna kan utgöra underlag för evidensgradering. För mer information se till exempel:

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: Upp till 3 år

Projektstart: 1 juli 2018

Vem kan söka: Du som är disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare

Budgetram: 40 miljoner kronor över tre år har avsatts för utlysningen

Utlysningen stänger: 21 februari 2018 kl. 14.00

Bidragsbeslut: 24 maj 2018

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna.