Denna utlysning gäller steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för 2021. Utlysningen är öppen för dig vars skissansökan accepterades i steg 1 av ansökningsprocessen.

Observera att steg 2 i årliga öppna utlysningen endast gäller projektbidrag samt juniorforskarbidrag. Du som ansökt om postdokbidrag ska inte skicka in en ny ansökan.

I steg 1 av ansökningsprocessen för projektbidrag och juniorforskarbidrag lämnade varje sökande in en projektskiss till Forte. Jämfört med skissansökan ska den fullständiga ansökan ska bland annat innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod samt teoretiska utgångspunkter. Du ska också beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområden mer utförligt i den fullständiga ansökan.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna under ”Mer information” nedan.

Nytt för i år

Begränsningar av antal ansökningar

I denna utlysning får du endast vara huvudsökande för en ansökan per bidragsform. Samma person får dock inte vara huvudsökande för både ett projektbidrag och ett juniorforskarbidrag. Du får även vara medsökande på ytterligare en ansökan (projekt eller junior).

Är du inte huvudsökande för något projekt- eller juniorforskarbidrag får du vara medsökande på upp till två ansökningar (projekt eller junior).

Alla ansökningar om bidrag måste vara unika och får inte gälla samma projekt.

Forte strävar efter att projektens sökta budget är det belopp som beviljas

Neddragningar av budget görs endast om det finns särskilda skäl, vilket också motiveras. Detta innebär att den budget som söks med största sannolikhet kommer att beviljas. Därför är det viktigt att den sökande gör en rimlig uppskattning av budget för sitt föreslagna projekt.

Beredningsgrupper

Beredningsgruppen ”Epidemiologi och befolkningsbaserade studier” byter namn till ”Folkhälsa”.

Tidsplan

Steg 2 i utlysningen stänger: 1 juni 2021, kl. 14:00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 1 oktober 2021 (preliminärt datum)

Projektstart: 1 januari 2022