Denna utlysning gäller steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för 2020. Utlysningen är öppen för dig vars skissansökan accepterades i steg 1 av ansökningsprocessen.

Observera att steg 2 i årliga öppna utlysningen endast gäller projektbidrag samt juniorforskarbidrag. Du som ansökt om postdokbidrag ska inte skicka in en ny ansökan.

I steg 1 av ansökningsprocessen för projektbidrag och juniorforskarbidrag lämnade varje sökande in en projektskiss till Forte. Jämfört med skissansökan ska den fullständiga ansökan ska bland annat innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod samt teoretiska utgångspunkter. Du ska också beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområden mer utförligt i den fullständiga ansökan.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna under ”Mer information” nedan.

Anpassningar på grund av coronakrisen

Den 17 april gick Forte ut med information om att ansökningar som accepterats till steg 2 i den årliga öppna utlysningen kan utvecklas och anpassas för att fånga in coronakrisens konsekvenser.

Läs mer om möjligheten att anpassa ansökningar utifrån coronakrisen »

Tidsplan

11 juni 2020, kl 14:00: Steg 2 i utlysningen stänger
1 oktober 2020 (preliminärt datum): Fortes styrelse fattar beslut om finansiering
1 januari 2021: Projektstart