Forte utlyser medel för forskning om arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer och välkomnar ansökningar som kan bidra till ökad kunskap inom området med tydlig koppling till nyttiggörande på arbetsplatserna.

Inför utlysningen har Forte på uppdrag av regeringen genomfört en förstudie med syfte att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov. Med utgångspunkt från rapporten öppnar nu en utlysning av bidrag till forskningsprojekt som kan svara mot de identifierade forskningsbehoven.

För ansökningar till utlysningen betonas särskilt vikten av samhällsrelevans och brukarmedverkan. Projekten som ges bidrag ska, utöver att ha en hög vetenskaplig kvalitet, bidra till att täcka kunskapsluckorna, och bedrivas i samverkan med berörda arbetsplatser och arbetsmarknadens parter.

I ansökan ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. Det är också viktigt att i ansökan tydliggöra hur projektets resultat ska komma till användning.

Beredning

Bedömningar av ansökningarna görs av:

  • Projektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teorianknytning samt relation till tidigare forskning inom området)
  • Projektets syfte, frågeställningar, metodik och studiedesign samt datamaterial
  • Samhällelig betydelse av förväntade resultat
  • Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde
  • Projektets genus- och mångfaldsperspektiv
  • Projektets planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället
  • Samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, arbetsmarknadens parter eller andra aktörer

Information om beredningsgruppens sammansättning hittar du i dokumentet ”Mer information om utlysningen” nedan. Information om bedömningsskalor

Tidplan

Sista dag för ansökan – 31 maj 2016 kl. 17.00
Beslut om ansökningarna fattas – senast i slutet av September 2016