EU:s gemensamma program för forskning om neurodegenerativa sjukdomar (JPND) öppnar nu en utlysning för arbetsgrupper (working groups). Utlysningen fokuserar på vård och social omsorg för personer med neurodegenerativa sjukdomar. Forte är med som finansiär i utlysningen.

Bidragsform

Utlysningen består av bidragsformen arbetsgrupper. Du kan maximalt ansöka om 50 000 Euro i upp till 9 månader. Bidraget kommer inte att finansiera direkt forskningsverksamhet utan ges till multinationella arbetsgrupper för finansiering för att täcka utgifter för möten och resekostnader.

Inriktning

Personer med neurodegenerativa sjukdomar har en nedsatt förmåga att hantera dagliga utmaningar tillsammans med en förlust av självständighet och socialt deltagande. De faktorer som bidrar till social integration, medborgerligt deltagande, värdighet och livskvalitet för dessa patienter och deras familjer är inte helt klarlagda. Till följd av detta motsvarar det utbud som erbjuds av hälso- och sjukvårdssystemen i enskilda länder, om det finns, inte på ett adekvat sätt patienternas behov. Dessutom varierar tillgången på stöd avsevärt mellan länder i Europa och utanför. En analys av det befintliga utbudets styrkor och svagheter, de sociala faktorer som bidrar till kognitiv försämring eller stabilitet, samt nya koncept och idéer för att förbättra vård och omsorg behövs därför för att kunna bedöma problem och behov hos patienter, vårdare och anhöriga.

För att möta denna utmaning öppnar JPND en utlysning där forskare inom området kan ansöka om bidrag till arbetsgrupper för att diskutera och anpassa patienters specifika behov av insatser som finns inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Syftet är att ta fram strategier för att förbättra stöd till personer i olika stadier av sjukdomsförloppen och vid vård vid livets slutskede.

Krav för att ansöka

För att Forte ska godkänna svenska sökande behöver den sökande vara disputerad och att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen stänger den 13 december 2022 kl. 12:00.