Forte utlyser 38 miljoner kronor till forskning om åldrande och hälsa. Inom utlysningen kan du ansöka om projektbidrag eller postdokbidrag. Forskningen ska ha ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv.

Inriktning

Andelen äldre i Sverige ökar. Denna utveckling leder till betydande utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen eftersom fler kommer att leva längre med funktionsnedsättningar och sjukdomar. Forskning om insatser för att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande är därför viktig.

Forte har särskilt regeringsuppdrag att bidra till forskning om åldrande och hälsa, och enligt uppdraget ska forskningen ha ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningen ska planeras i samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis företrädare för äldre människor, anhöriga, profession och beslutsfattare.

I denna utlysning inbjuder Forte ansökningar inom följande teman:

  • Forskning som kan bidra till att främja äldre människors aktiva och hälsosamma åldrande. Området kan innefatta såväl det friska åldrandet och äldres aktiva deltagande i samhället som äldres vårdbehov och funktionstillstånd.
  • Forskning om förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre.
  • Forskning om vård för äldre med sammansatta behov, t.ex. vid kognitiv svikt eller demenssjukdom.

Bidragsformer

Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om två olika former av bidrag: projektbidrag samt postdokbidrag. Endast en ansökan per huvudsökande är tillåten. Du får alltså söka ett projektbidrag eller ett postdokbidrag.

Projektbidrag

Bidragslängd: Två eller tre år
Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner kronor för tvååriga projekt.
Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger (7 februari 2019).

Postdokbidrag

Bidragslängd: Två år
Beloppsnivå: 2 miljoner kronor (1 miljon/år).
Behörighet: Du är behörig att söka postdokbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen mellan 7 februari 2017 och 7 februari 2019. Din avhandling och planerade forskningsprojekt ska ligga inom Fortes ansvarsområden. Om du disputerade innan 7 februari 2017 kan du räkna av tid för t.ex. föräldraledighet eller militärtjänstgöring. Instruktioner finns längre ner i detta dokument.

Tidsplan

7 februari 2019, kl. 14:00: Utlysningen stänger
Maj 2019: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering
1 juli 2019: Projektstart

Mer information om utlysningen och instruktioner för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.