Forte finansierar forskning genom ett antal olika bidragsformer. Vissa av dessa utlyses under december i Fortes årliga öppna utlysning, som stänger i månadsskiftet januari-februari. Andra bidrag utlyses på andra tider under året.

Här följer kort information om våra olika bidragsformer. Under sidan aktuella utlysningar kan du se vilka som är möjliga att söka just nu.

Bidrag för enskilda forskningsprojekt

Projektbidrag

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt inom Fortes ansvarsområden. Hit går den största delen av Fortes finansiering. Utlysningen är öppen för alla forskare som har lägst en doktorsexamen. Det är möjligt att söka projektbidrag för alla forskningsprojekt som faller inom Fortes ansvarsområden. Projektbidragen beviljas för maximalt 3 år.

Juniorforskarbidrag

Som projektbidrag men med 4 års finansiering, syftet är att stödja unga forskare, max sex år efter disputation. Bidraget ska täcka minst 40 procent av lönen för juniorforskaren.

Postdok-bidrag

Postdok-bidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer. Bidragen ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget kan sökas upp till två år efter disputation, delas ut för 2 år och ska motsvara en heltidslön.

Bidrag för forskargrupper och forskningsmiljöer

Programbidrag

Programbidrag ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Vanligen delas programbidragen ut för 3 + 3 år. Syftet med programbidragen är att i ett längre perspektiv bygga upp och förstärka forskarmiljöer inom forskningsområden som Forte prioriterar. Vi utlyser programbidrag efter särskilt beslut av Fortes styrelse.

Centrumbidrag

Bidrag till så kallade Forte-centra är stöd till forskningsmiljöer som är särskilt framstående inom Fortes ansvarsområden. Forte-centra ske befinna sig på internationell toppnivå inom sitt forskningsfält, eller ha potential att nå dit med hjälp av bidraget från Forte. Med bidraget vill vi ge långsiktigt stöd, normalt tio år, till forskarmiljöer för att dessa ska kunna utvecklas, förnyas och stabiliseras genom att dra till sig finansiering också från andra källor. Inga nya utlysningar av centrumbidrag planeras inom de närmsta åren.

Bidrag för internationalisering, kunskapsutbyte och kommunikation

Gästforskarbidrag

Syftet är att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för unga forskare. Gästforskarbidraget utlyses årligen och delas ut för maximalt 6 månader.

Nätverksbidrag

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Nätverksbidraget delas ut för maximalt 3 år.

Konferensbidrag

Bidraget avser stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Publiceringsbidrag

Syftet med publiceringsbidraget är att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvarsområden, både till andra forskare och till grupper utanför forskarsamhället. Publiceringsbidrag delas ut för maximalt 3 år.

COFAS

International Postdoc Fellowship Programme (COFAS) är ett postdoc-program som ska skapa möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika länder. Programmet gör det lättare för forskare att arbeta över gränserna, genom att erbjuda ekonomiskt stöd för arbete i andra länder. För närvarande har vi inga framtida utlysningar planerade inom COFAS.

Särskilda bidrag

Utöver de årliga och löpande bidragen utlyser Forte ibland särskilda, riktade bidrag inom våra ansvarsområden. Vi deltar också i olika internationella samarbeten där vi ibland utlyser bidrag. Håll koll på sidan aktuella utlysningar och kommande utlysningar för att se vilka som är aktuella just nu.