Forskningen innefattar studier av sjukdomsförekomst och vilka faktorer som ökar eller minskar risken för sjukdom och ohälsa. Forskning om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ingår, liksom studier kring rehabilitering och omvårdnad, samt hälso- och sjukvårdens processer och system.

Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar:

Epidemiologi och befolkningsbaserade studier

Området innefattar bland annat förekomst, trender, analyser av sjuklighet samt dödlighet. Vidare ingår att identifiera och värdera betydelsen av olika riskfaktorer för ohälsa och för tidig död. Även studier om sjukdomsuppkomst och prognos liksom utveckling av epidemiologisk metod ingår.

Hälsofrämjande och beteende

Området innefattar bland annat forskning kring vilka insatser som är effektiva för att förändra levnadsvanor. Här ingår även sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner liksom rehabilitering och insatser relaterade till psykisk ohälsa.

Vård och vårdorganisation

Området innefattar bland annat praktiknära forskning inom vård och omsorg, kartläggning av vårdbehov samt tekniska lösningar. Vidare ingår att studera vården som system samt hur den kan utvecklas och förbättras.