En av de stora utmaningarna för framtiden är att bättre förstå den svenska arbetsmarknadens funktionssätt, de risker och möjligheter som finns kopplat till den fysiska och psykiska arbetsmiljön samt organisering och styrning av arbetet för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv.

Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar:

Arbetsmarknad

Området innefattar bland annat hur arbetsmarknaden fungerar och regleras, över- och underutbildning samt hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Även frågor om arbetslöshet, arbetsförmåga samt metoder för att bryta socialt utanförskap ingår.

Arbetsorganisation

Området innefattar bland annat kunskap om hur arbete organiseras idag, nya modeller för organisering, och studier kring ledarskap och styrning inklusive kopplingen till psykisk ohälsa. Här återfinns frågor om skiljelinjen mellan arbete och fritid och arbetstid/skiftarbete. Här ryms även forskning kring hur samhällsförändringar såsom globalisering, migration, urbanisering och teknikutveckling påverkar arbetsorganisationer och arbetets förutsättningar.

Arbete och miljö

Området innefattar bland annat fysiska och kemiska risker i arbetsmiljön, belastningsskador och rehabilitering. Forskningen kan också belysa hur arbetsmiljön bäst kan utformas med hänsyn till individens hälsa, säkerhet och utveckling, liksom frågor om stress och psykosocial arbetsmiljö.