Beredningsgruppen för Arbete och hälsa bedömer ansökningar kring arbetsmiljöns betydelse för att minska utanförskap och för att öka individernas deltagande i arbetslivet.

Området innefattar även liksom påverkan av bakgrundsfaktorer som socio-ekonomiska villkor, sjuklighet, åldersförändringar, kön och etnicitet. Vidare innefattas samspelet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställningsvillkor, samt forskning om det så kallade livspusslet, dvs. samspelet mellan arbete och familj.

Vidare ingår studier om arbetsorganisationens betydelse för arbetsmiljön, arbetsförmåga och prestation samt hur individens villkor och verksamhetens utveckling kopplas till varandra. I området ingår också interventionsforskning och implementeringsforskning om förebyggande insatser för arbete och hälsa.

Beredningsgruppens delområden kan sammanfattas på följande sätt: psykosociala faktorer och hälsa, mobbning, kränkande särbehandling, stress, sömn, vanlig psykisk ohälsa, kroniska tillstånd såsom exempelvis hjärt-kärlsjukdom, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, prestation, arbetsförmåga, arbetsgivarens ansvar kring rehabilitering, arbets-, familj-, vardagsvillkor i relation till hälsa och livskvalitet.

Nyckelord

 • Arbetsförmåga, arbetsprestation, produktivitet
 • Förebyggande insatser, företagshälsovård
 • Organisatoriskt och socialt klimat
 • Mobbning, kränkande särbehandling
 • Psykisk ohälsa

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Irene Jensen

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

 • Ledamöter

 • Guy Ahonen

  Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

 • Gunnar Bergström

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

 • Erik Berntson

  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

 • Lotta Dellve

  Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås samt Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin

 • Birgitta Eriksson

  Avdelningen för Arbetsvetenskap, Karlstads universitet

 • Andreas Holtermann

  National Research Centre for the Working Environment, Danmark

 • Arnstein Mykletun

  Nasjonalt folkehelseinstitutt i Bergen samt University of New South Wales, Sydney

 • Susanna Stymne Airey

  AFA Försäkring

 • Ann Wastesson

  Enhetschef Hemtjänsten och Boendestöd, Ekerö kommun