När du har skickat in din ansökan lämnas den över till Fortes beredningsgrupper och externa sakkunniga för granskning. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse och kansli som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

Bedöms av ledande forskare och experter

Beredningsgrupper granskar forskningsansökningar som skickas in till Forte. Grupperna består av ledande forskare och företrädare för våra olika ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. I varje grupp ingår även allmänföreträdare som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen. Vilken beredningsgrupp som bedömer din ansökan beror på den aktuella utlysningen och ämnesområdet för din forskning. Beredningsgrupperna ska göra sin bedömning både utifrån ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och deras samhällsrelevans.

Fortes styrelse eller medarbetare tar beslut

Med hjälp av beredningsgruppernas bedömning är det Fortes styrelse eller medarbetare som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. För större bidragsformer, som projektbidrag, postdok-bidrag och programstöd, är det Fortes styrelse som tar beslut.  För mindre bidragsformer, som gästforskarbidrag, publiceringsbidrag och nätverks- och konferensbidrag, tar Fortes medarbetare beslut.

Så säkerställer vi kvalitet

Forte arbetar aktivt för att våra forskningsmedel alltid ska gå till den bästa forskningen inom våra ansvarsområden. Alla Fortes processer från ansökan till beslut om finansiering är utformade med kvaliteten i fokus.

För att vår bedömningsprocess alltid ska vara så objektiv som möjligt har vi särskilda jävsregler för Fortes styrelse, beredningsgrupper och externa sakkunniga. En person som enligt reglerna är jävig får inte närvara vid bedömning eller beslut av den aktuella ansökan.