Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför ställer Forte krav på att resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång (open access). På den här sidan kan du läsa om vilka villkor som gäller. Policyn gäller från den 19 november 2019.

Alla sakkunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som resulterar från forskning som helt eller delvis finansierats av Forte ska publiceras fritt tillgängligt enligt policy för open access som följer Plan S.

  1. För medel beviljade av Forte fram till och med 2020 gäller att resultat av forskning som bedrivits med medel från Forte ska publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) med högst sex månaders fördröjning. Antingen genom att arkivera en version av en redan publicerad artikel i ett öppet sökbart arkiv och då med högst sex månaders embargo, eller omedelbart öppet tillgänglig i en tidskrift som tillämpar open access (ren open access eller hybrid).
  2. För medel beviljade av Forte från och med 2021, och som publiceras från och med 2024, gäller att resultat av forskning som bedrivits med medel från Forte, ska publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) omedelbart vid publicering. Det kan vara i en open accesstidskrift, genom parallellpublicering i öppet arkiv, eller i hybridtidskrift som ingår i transformativt avtal. Detta innebär att tidskriften har en planerad övergång till open access, eller tillämpar läs- och publiceringsavtal (”read and publish agreements”).
  3. Publicering ska ske med en så kallad CC-BY-licens som möjliggör återanvändning och ny användning av artikelinnehållet, med tydlig angivelse av källan, samt även så kallad text och data-mining.
  4. För tidskrifter som söker publiceringsbidrag från Forte kan endast de tidskrifter som är öppet tillgängliga, och som inte har embargotider, komma ifråga för publiceringsbidrag. Bidrag till hybridtidskrifter kan beviljas bara om dessa ingår i transformativa avtal.

Monografier och antologier är för närvarande undantagna från kraven på öppen tillgång.