Till området Vård och vårdorganisation hör praktiknära forskning inom vård och omsorg som utvärderar effekterna av olika vårdvetenskapligt grundade interventioner på hälsan. Området omfattar också kartläggning av vårdbehov, vårdtillgång och vårdutnyttjande samt tekniska lösningar för att förbättra vårdprocesser, så kallad e-hälsa.

Att studera vårdens styrning, organisation och drift samt hur tjänster och verksamheter kan förbättras ingår också i området. Detta gäller både vården som system (makroperspektiv) och vårdprocessen, dvs mötet mellan patient och utförare (mikroperspektiv).

Andra exempel på vad som kan ingå är hälsoekonomiska analyser samt hur forskningsresultat nyttiggörs och implementeras i verksamheten.

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Marit Kirkevold

  Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norge

 • Ledamöter

 • Magdalena Andersson

  Malmö stad, Sverige

 • Johan Berlin

  Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Sverige

 • Karin Blomberg

  Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Sverige

 • Jean-Luc af Geijerstam

  e-hälsomyndigheten, Sverige

 • Petter Gustavsson

  Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet, Sverige

 • Max Petzold

  Swedish National Data Service and Health Metrics Unit, Göteborgs universitet, Sverige

 • Katarina Steen Carlsson

  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet, Sverige

 • Helle Wijk

  Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa,
  Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Sverige

 • Vakans