Till området Vård och vårdorganisation hör praktiknära forskning inom vård och omsorg som utvärderar effekterna av olika vårdvetenskapligt grundade interventioner på hälsan. Området omfattar också kartläggning av vårdbehov, vårdtillgång och vårdutnyttjande samt tekniska lösningar för att förbättra vårdprocesser, så kallad e-hälsa.

Vidare ingår att studera vårdens styrning, organisation och drift samt hur tjänster och verksamheter kan förbättras. Detta gäller både vården som system (makroperspektiv) och vårdprocessen, dvs mötet mellan patient och utförare (mikroperspektiv).

Även hälsoekonomiska analyser kan ingå. Hur forskningsresultat kan nyttiggöras och implementeras i verksamheten ingår också.

Nyckelord

 • Vårdbehov, vårdtillgång, vårdutnyttjande
 • Utvärdering, implementering
 • Digitala hjälpmedel och eHälsa
 • Hälso-och sjukvårdssystemet (organisation, effektivitet mm)
 • Hälsoekonomi

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Lars Wallin

  Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna (Sverige)

 • Ledamöter

 • Magdalena Andersson

  Malmö stad (Sverige)

 • Jean-Luc af Geijerstam

  e-hälsomyndigheten (Sverige)

 • Petter Gustavsson

  Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet (Sverige)

 • Marit Kirkevold

  Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (Norge)

 • Max Petzold

  Swedish National Data Service and Health Metrics Unit, Göteborgs universitet (Sverige)

 • Christian von Plessen

  Center for Kvalitet, Syddansk Universitet (Danmark)

 • Katarina Steen Carlsson

  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet (Sverige)

 • Siv Söderberg

  Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet (Sverige)

 • Johan Thor

  Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University (Sverige)

 • Helle Wijk

  Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa,
  Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet (Sverige)