Till området Epidemiologi och befolkningsbaserade studier hör bland annat forskning om förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet.

Vidare ingår att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa. Även studier om sjukdomsuppkomst och prognos, liksom utveckling av epidemiologisk metodik, ingår i området.

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Johan Hallqvist

  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Elisabeth Bengtsson

  Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling, Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Sofia Carlsson

  Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska Institutet, Sverige

 • Siri E. Håberg

  Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet, Norge

 • Marie Lawrence

  Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sverige

 • Nawi Ng

  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, Sverige

 • Pål Romundstad

  Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

 • Dag S Thelle

  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norge

 • Lau Caspar Thygesen

  Department of Population Health and Morbidity, University of Southern Denmark, Danmark

 • Nina Øyen

  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Norge