Beredningsgruppen för Arbete och hälsa bedömer ansökningar kring arbetsmiljöns betydelse för att minska utanförskap och hälsoproblem relaterade till arbetslivet. Området omfattar också frågor om fysiska, kemiska och biologiska riskfaktorer i arbetsmiljön.

Området innefattar även påverkan av bakgrundsfaktorer som socio-ekonomiska villkor, sjuklighet, åldersförändringar, kön och etnicitet. Vidare innefattas samspelet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställningsvillkor, samt forskning om det så kallade livspusslet, dvs. samspelet mellan arbete och familj.

Vidare ingår studier om arbetsorganisationens betydelse för arbetsmiljön, arbetsförmåga och prestation samt hur individens villkor och verksamhetens utveckling kopplas till varandra. Forskning om hur arbetsmiljön kan utvecklas med hänsyn till individens hälsa och säkerhet ingår, liksom företagshälsovårdens roll i detta. I området ingår också interventionsforskning och implementeringsforskning om förebyggande insatser för arbete och hälsa.

Beredningsgruppens delområden kan sammanfattas på följande sätt: psykosociala faktorer och hälsa, mobbning, kränkande särbehandling, stress, sömn, vanlig psykisk ohälsa, kroniska tillstånd såsom exempelvis hjärt-kärlsjukdom, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, prestation, arbetsförmåga, arbetsgivarens ansvar kring rehabilitering, arbets-, familj-, vardagsvillkor i relation till hälsa och livskvalitet, fysiska belastningsskador, rehabilitering, hälsorisker i arbetsmiljön, säkerhet, hot och våld på arbetsplatsen.

Nyckelord

 • Arbetsförmåga, arbetsprestation, produktivitet
 • Förebyggande insatser, företagshälsovård
 • Organisatoriskt och socialt klimat
 • Kränkande särbehandling
 • Psykisk ohälsa
 • Kemiska, fysikaliska och biologiska hälsorisker
 • Fysiska belastningsskador, ergonomi och rehabilitering

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Lotta Dellve

  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Guy Ahonen

  Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

 • Gunnar Bergström

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige

 • Nils Fallentin

  Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

 • Andreas Holtermann

  National Research Centre for the Working Environment, Danmark

 • Per Nylén

  Arbetsmiljöverket, Sverige

 • Riitta Sauni

  Finnish Ministry of Social Affairs and Health, Finland

 • Lena Tuvene

  Sveriges Företagshälsor, Sverige

 • Marianna Virtanen

  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, Sverige