En stor del av Fortes forskningsstöd betalas ut inom ramen för vår årliga öppna utlysning. På denna sida kan du läsa mer om de beredningsgrupper som bedömer ansökningarna i den årliga öppna utlysningen. För andra utlysningar bedöms ansökningarna av särskilt tillsatta paneler och beredningsgrupper.

Inom den årliga öppna utlysningen finns 11 beredningsgrupper med 9 olika inriktningar. Beredningsgrupperna består av forskare med bred kompetens inom de områden gruppen handlägger, varav flera från andra länder i norden. I varje grupp ingår även allmänföreträdare som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen.

Grupperna leds av en extern ordförande och en forskningssekreterare från Forte. Beredningsgruppernas inriktning och sammansättning av ledamöter fastställs av Fortes styrelse.

Beredningsgrupper inom hälsa

Forskningen innefattar studier av förekomst av sjukdomar och vilka faktorer som ökar eller minskar risken för sjukdom och ohälsa. Det ingår även forskning om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, liksom studier kring rehabilitering och omvårdnad samt hälso- och sjukvårdens processer och system.

Vi välkomnar interventionsstudier inom vårdforskningsområdet, men kliniska behandlingsstudier och biomedicinsk grundforskning ligger inte inom Fortes uppdrag. Biomedicinsk mekanistisk grundforskning ligger heller inte inom Fortes uppdrag, även om andra typer av grundforskning kan stödjas.

Beredningsarbetet inom området är indelat i fyra grupper:

Beredningsgrupper inom arbetsliv

En av de stora utmaningarna för framtiden är att bättre förstå den svenska arbetsmarknadens funktionssätt, de risker och möjligheter som finns kopplat till den fysiska och psykiska arbetsmiljön samt organisering och styrning av arbetet för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv.

Analyser av miljöexponeringar som inte tydligt kan kopplas till hälsoeffekter eller arbetsliv ingår inte i Fortes ansvarsområde.

Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar:

Beredningsgrupper inom välfärd

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem som står inför ett flertal utmaningar. Forskning behövs för att möta utmaningarna och arbeta för en hög och kontinuerligt förbättrad välfärd. Här är det nödvändigt både med studier som identifierar, beskriver, förklarar och bidrar med förståelse av problem, och forskning som utvecklar, analyserar eller utvärderar lösningar på problem. Forskningen inom området berör bland annat sociala relationer inom och mellan olika grupper i samhället, socialt arbete samt politikens villkor och sociala förändringar.

Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar: