Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av internationella forskningsmiljöer för praktiknära forskning om socialtjänstens verksamhetsområden. Den är framtagen inom Fortes nationella forskningsprogram för Tillämpad välfärdsforskning.

Som underlag till den strategiska agendan för det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning gav Forte i uppdrag till professor Haluk Soydan, vid Suzanne Dworak-Peck School of Social Work, University of Southern California, att beskriva internationella forskningsmiljöer på området. Arbetet omfattade att söka och identifiera relevanta forskningsmiljöer med hög kvalitet samt att undersöka förutsättningarna för dessa miljöer att ta emot och samarbeta med svenska forskare.

Resultatet av arbetet beskrivs i den här rapporten, som är tänkt att kunna användas av svenska forskare som är intresserade av internationella forskningsmiljöer för potentiell samverkan och forskarutbyten. Rapporten utgör även en bilaga till programmets strategiska agenda samt sammanfattas i ett eget avsnitt i agendan.

Uppdaterad september 2020.