Denna bok vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen: chefer, medarbetare, fackliga företrädare, företagshälsovårdens personal, ansvariga för arbetsmiljöfrågor och studerande. Den är ett användbart arbetsverktyg som rymmer såväl aktuell forskning som en rad konkreta exempel.

Nyckelord i boken är ledarskap, resurser och egen kraft. Ett hälsofrämjande arbete förutsätter att man beaktar såväl den enskilda medarbetarens hela livssituation som företagskultur och ledarskap. Hur man hanterar förändringsprocesser i en omvärld med allt högre förändringstakt blir också allt viktigare och ägnas särskild uppmärksamhet i boken. Författarna belyser effekterna av ett hälsofrämjande ledarskap och tittar närmare på vad som utmärker det.

Erfarenheterna från EU-projektet Workplace Health Promotion redovisas, samt hur företag och organisationer runt om i Europa arbetar med de här frågorna. Tyngdpunkten i framställningen ligger på de erfarenheter som presenteras av Malmö Brandkår, Luftfartsverket i Stockholm/Arlanda, Länsförsäkringar Wasa i Stockholm och Astra läkemedelsindustri i Södertälje. Dessutom berättar småföretagsenheten i Örebro om SME-projektet, som fokuserar på små och medelstora företag, och Folkhälsoinstitutet presenterar sitt samverkansprojekt Hälsa – Arbetsliv –Kvinnoliv.

Boken avslutas med att författarna blickar framåt. De presenterar trender i Europa och belyser de ungas värderingar och syn på arbete. Etiska frågeställningar som är viktiga att reflektera över vid val av strategi och metoder för det hälsofrämjande arbetet konkretiseras.