Fortes strategiska agenda utgör strategin för att uppnå Fortes vision: att genom forskning bidra till ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd.

I den här strategiska agendan har Forte pekat ut fem mål som anger riktningen för vårt arbete under 2019–2022.  Målen knyter an till Fortes övergripande uppdrag och styrande dokument. Tillsammans är de utgångspunkten för att uppnå Fortes vision.

Mål för perioden 2019–2022

  1. Forte finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
  2. Forte finansierar forskning för största nytta
  3. Fortes utvärderingar utvecklar svensk forskning och forskningspolitik
  4. Forte bidrar till den globala kunskapsuppbyggnaden och samhällsutvecklingen
  5. Fortes målgrupper har kännedom om och förtroende för Forte-finansierad forskning och dess resultat