Det här är Fortes underlag och bidrag till regeringens forskningspolitik från och med 2021. I underlaget pekar vi på värdet av den sociala dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi lyfter fram angelägna kunskapsbehov inom hälsa, arbetsliv och välfärd och föreslår forskningssatsningar som kan bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 pekar ut riktningen för att ställa om till en hållbar utveckling, men trots ökade insikter om behovet av en genomgripande samhällsomställning går utvecklingen långsamt. Det finns många bromsande faktorer som har mer att göra med hur våra samhällen fungerar och hur människor agerar än om behov av tekniska framsteg och innovationer. Den sociala dimensionen i arbetet för de globala hållbarhetsmålen behöver därför få ett större utrymme i såväl samhällsdebatt och politik som satsningar på forskning och innovation.

Människors möjligheter till försörjning och god hälsa är grundläggande för socialt hållbar välfärd – men här finns samtidigt stora samhällsutmaningar. Dagens samhällsutveckling motiverar ytterligare forskningsinvesteringar för att tillgodose de omfattande kunskapsbehov som finns. Forte har identifierat tre sådana angelägna satsningar som blir viktiga komplement såväl till ordinarie utlysningar inom Fortes ansvarsområden som till tidigare inrättade nationella forskningsprogram. Vi ger även förslag på fortsatta och förstärkta satsningar.