Åttonde årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS (nuvarande Forte).

I årets rapport diskuteras några områden av stor betydelse, nämligen exponering för radiofrekventa fält i den allmänna miljön, studier av sömn och EEG i relation till exponering för radiofrekventa fält, slutrapporten från den så kallade Interphone-studien m.m.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har genom beslut av regeringen fått i uppdrag att bevaka frågor som rör forskning om elöverkänslighet och att regelbundet, med början år 2003, dokumentera och rapportera om kunskapsläget.