För Forte är det självklart att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till en karriär som forskare. Forte strävar alltid efter att uppnå jämställdhet i våra beredningsprocesser och se till att hela vår verksamhet genomsyras av jämställdhet.

En fråga om rättvisa och kvalitet

Forte har i uppgift från regeringen att främja jämställdheten inom vårt verksamhetsområde. Det innebär att Forte i sin verksamhet arbetar för jämställdhet mellan könen vid fördelning av forskningsstöd. Det innebär också att könsfördelningen inom den egna beredningsorganisationen ska vara jämn. Vi gör regelbundna analyser och åtgärder för att säkerställa jämställdheten.

Jämställdhet inom forskarvärlden är en viktig fråga i flera aspekter. För Forte är jämställdhet inom forskarvärlden en:

  • Kvalitetsfråga. Kvalitet och förnyelse främjas av att såväl kvinnor som män bidrar med sin kompetens och erfarenhet.
  • Rättvisefråga. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att göra karriär som forskare. Vi arbetar för att finna de bästa forskarna och ge dem stöd – oavsett kön.

Jämställdhetsintegrering

I Fortes regleringsbrev för 2015 fick myndigheten i uppdrag att ta fram en plan för hur vi ska arbeta med att bidra till att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Arbetet mynnade ut i en handlingsplan som strukturerar jämställdhetsarbetet och säkerställer att det blir en del av den ordinarie verksamheten. Den färdiga planen överlämnades till regeringen i oktober 2015. Den innehåller identifierade utvecklingsbehov, mål för utvecklingsarbetet samt förslag på aktiviteter för att jämställdhetsintegrera verksamheten.