I forskningspropositionen 2016, ”Kunskap i samverkan” fick Forte i uppdrag att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen ska ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Satsningen görs mot bakgrund av det identifierade behovet av att utveckla, nya former för styrning inom välfärden. I forskningspropositionen 2016 skriver regeringen att kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Forte har tillförts medel mellan 2017 och 2020 för att genomföra satsningen. Under denna period kommer Forte att utlysa forskningsstöd i flera omgångar.

Kontaktpersoner