I forskningspropositionen 2016, ”Kunskap i samverkan” fick Forte i uppdrag att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen ska ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Satsningen görs mot bakgrund av det identifierade behovet av att utveckla, nya former för styrning inom välfärden. I forskningspropositionen 2016 skriver regeringen att kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Forte har tillförts medel mellan 2017 och 2020 för att genomföra satsningen.

Två utlysningar har genomförts 2017 och 2018. Inom dessa har 14 forskningsprojekt fått finansiering över tre år. Utlysningarna syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Bland angelägna områden som Forte identifierat kan nämnas:

  • Hur politisk styrning omsätts och anpassas till lokala och regionala förhållanden
  • Hur verksamhetsstyrning kan utformas för att beakta såväl tillit som behov av mätning och uppföljning
  • Roller i styrning av kvalitet, organisation och processer i välfärden