Här kan du läsa om de systematiska översikter som finansierats inom det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Start 2019

Faktorer som underlättar eller hindrar implementation av välfärdsteknik

Välfärdsteknik anses vara en del av lösningen för att motverka den dubbla demografiska utmaningen av åldrande befolkningar och färre människor i arbetsför ålder, vilket minskar både den tillgängliga arbetskraften och skattebasen. Storskalig implementation av välfärdsteknik har dock varit både långsam och begränsad i sin omfattning. Även om studier av hinder för och underlättande av implementation av välfärdsteknik har publicerats har någon systematisk översikt av sådana faktorer ännu inte genomförts. Syftet med denna systematiska översikt är därför att identifiera och syntetisera befintlig primärforskning om underlättande eller hindrande faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknologi för målgrupper i socialtjänstlagen i Sverige.

Barn utsatta för övergrepp eller försummelse av en kvinnlig eller manlig omsorgsperson – Systematiska översikter av förekomst och socialtjänstens interventioner

Syftet med denna systematiska översikt är att studera effekten av socialtjänstens interventioner när barn har blivit utsatta för övergrepp eller försummelse av en omsorgsperson och att undersöka eventuella skillnader relaterade till förövarens kön. Forskarna kommer under hela projektet att samarbeta med en referensgrupp bestående av praktiker från socialtjänsten.

Projektledare: Gisela Priebe, Lunds universitet
Finansiering: 998 000 kr
Pågår: 2019-2020

Start 2020

Är driftsformer viktiga för personal? En systematisk översikt av arbetsförhållanden och arbetsrelaterat välbefinnande bland personal i vinstdrivna och icke-vinstdrivna äldreboenden

Marknadsanpassningen av offentliga vårdverksamheter har lett till att en stor del av äldreomsorgen drivs på entreprenad. Förändringarna motiveras av tankar från New Public Management om ökad valfrihet för brukare, ökad konkurrens och lägre kostnader. Arbetsvillkoren för personalen kan dock påverkas och även brukarna kan beröras genom byten av huvudman. Syftet med projektet är att undersöka personalens arbetsvillkor och arbetsrelaterade välbefinnande i kommunala äldreboenden och motsvarande verksamheter som bedrivs på entreprenad i privat regi.

Kan samverkan mellan region och kommun förbättra individnära utfall vid utskrivning av sköra äldre – En systematisk review

Bristande koordinering mellan regional sjukvård och kommunal omsorg är ett stort problem i Sverige där individer riskerar att falla mellan stolarna och inte få de insatser de behöver. Detta är särskilt allvarligt för sköra och multisjuka äldre med komplexa vårdbehov som nyligen skrivits ut från sjukhus. En förklaring till den bristande koordineringen i det svenska fallet är att region och kommun ansvarar för den äldres sjukvård respektive omsorg. Denna uppdelning försvårar kompetens- och informationsdelning mellan huvudmännen och gör det svårt för enskilda vårdgivare att få en helhetsbild av enskilda patienter. Syftet med denna studie är därför att undersöka interventioner med syftet att förbättra koordinering mellan just separata vård- och omsorgsorganisationer, samt att sammanställa evidensen för dessa med avseende på effekter på individnära utfall (exempelvis återinskrivning och livskvalitet). Resultaten ska kunna informera politiker och tjänstemän så att de kan anpassa insatserna för multisjuka äldre i sjukvårdssystem där vård och omsorg tillhandahålls av olika organisationer.