Här kan du läsa om den pågående forskningen med bidrag för systematiska översikter inom programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Faktorer som underlättar eller hindrar implementation av välfärdsteknik

Välfärdsteknik anses vara en del av lösningen för att motverka den dubbla demografiska utmaningen av åldrande befolkningar och färre människor i arbetsför ålder, vilket minskar både den tillgängliga arbetskraften och skattebasen. Storskalig implementation av välfärdsteknik har dock varit både långsam och begränsad i sin omfattning. Även om studier av hinder för och underlättande av implementation av välfärdsteknik har publicerats har någon systematisk översikt av sådana faktorer ännu inte genomförts. Syftet med denna systematiska översikt är därför att identifiera och syntetisera befintlig primärforskning om underlättande eller hindrande faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknologi för målgrupper i socialtjänstlagen i Sverige.

Projektledare: Christine Gustafsson, Mälardalens högskola
Finansiering: 879 000 kr
Pågår: 2019-2020

Barn utsatta för övergrepp eller försummelse av en kvinnlig eller manlig omsorgsperson – Systematiska översikter av förekomst och socialtjänstens interventioner

Syftet med denna systematiska översikt är att studera effekten av socialtjänstens interventioner när barn har blivit utsatta för övergrepp eller försummelse av en omsorgsperson och att undersöka eventuella skillnader relaterade till förövarens kön. Forskarna kommer under hela projektet att samarbeta med en referensgrupp bestående av praktiker från socialtjänsten.

Projektledare: Gisela Priebe, Lunds universitet
Finansiering: 998 000 kr
Pågår: 2019-2020