Här kan du läsa om de forskningsprogram som finansieras inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå

Samskapande, samproduktion och codesign förespråkas som effektiva sätt att involvera människor i design, ledning, utförande och utvärdering av tjänster inom vård och omsorg. Trots att många fallstudier beskriver samproduktionen, så finns det stora kunskapsluckor. Vårt övergripande mål är att utforska, förbättra och mäta samproduktionens värde inom vård och omsorg för att öka medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Projektledare: Sofia Kjellström, Högskolan i Jönköping
Finansiering: ca 13,3 miljoner kr
Pågår: 2018-2021

Mer om programmet ”Samskapande av hälsa, vård och omsorg”

Effektivisering av socialtjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd

Syftet med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet (ESTR) är att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem. Inom ramen för ESTR implementeras utbildningsprogrammet CET som riktar sig till landets socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienternas hjälpbehov. Dels studeras hur socialarbetarnas kompetens utvecklas i fråga om att använda IT-stöd och evidensbaserade metoder som grund för bedömning och uppföljning av klienternas hjälpbehov och val av lämplig insats. Dels studeras om användningen av metoder som ASI, UBÅT samt IT-stöd ökar och om de resulterar i bättre klientutfall. CET: s syfte är också att stärka den enskilde socialarbetarens kompetens, ge ökad kunskap om missbruk och beroende som ett biopsykosocialt fenomen. ESTR svarar mot Socialstyrelsens övergripande ambition om en ökad systematisering, effektivisering och kunskapsbaserad socialtjänst. Resultaten bidrar till att förbättra socialtjänstens klientinsatser.

Projektledare: Lena Lundgren, Umeå universitet
Finansiering: ca 24 miljoner kr
Pågår: 2019-2024

RISKSAM: Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer – Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis

Det övergripande syftet med programmet är att implementera och utvärdera en hållbar och evidensbaserad modell, RISKSAM, för socialtjänstens arbete samt utvärdera dess effekt avseende återfall i våld, samverkan inom såväl som mellan socialtjänst och polis och ökad livskvalitet för de utsatta. Projektet avser att studera detta ur både ett stads- och glesbygdsperspektiv och ett barnperspektiv. Inkluderat i programmet är fyra forskningsområden: Riskhanteringsmodellen RISKSAM, Samverkan, Livskvalitet och Teoriutveckling. Projektet kommer att bedrivas tillsammans med socialtjänst och polis i Örebro kommun för att sen utvecklas till samtliga kommuner i region Bergslagen. Projektet syftar till att stärka välfärden genom att bedriva forskning och innovation för en mer effektiv riskhantering som kan förhindra partnervåld och stalkning.

Projektledare: Susanne Strand, Örebro universitet
Finansiering: ca 23,2 miljoner kr
Pågår: 2019-2024

Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier

Syftet med programmet är tvåfaldigt: I en longitudinell ansats skall ca 2000 barn och ungdomar i tio kommuner följas genom barnavårdssystemet, från det att utredning avslutas med beslut om avslut utan åtgärd eller med beslut om olika former av insatser. Datainsamlingen inkluderar uppgifter från socialarbetare om barnen och deras föräldrar avseende barnen och föräldrarnas problembilder, vilka insatser de får och varför. Programmet vill bidra till en fördjupad förståelse för vägarna genom systemet, men också ge en bild av vilka typer av insatser som påverkar barnen och ungdomarna positivt. Programmets andra syfte är att bidra till ett närmande mellan forskning och praktik. På basis av de forskningsresultat som inhämtats enligt ovan, är tanken att programmet skall kunna bidra med utveckling av fungerande och lättanvända system för lokal uppföljning.

Projektledare: Stefan Wiklund, Stockholms universitet
Finansiering: ca 23,5 miljoner kr
Pågår: 2019-2024

Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

Med utgångspunkt i såväl barns utsatthet som rätt till delaktighet syftar detta sexåriga forskningsprogram till att utforska förutsättningarna för, samt bidra till utvecklingen av, ett barncentrerat, samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer. I fokus står socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner. Programmets design och det forskningssamarbete med lokala socialtjänster som är inbyggt i den, ska lägga grunden för ett långsiktigt åtagande från både forskare och deltagande organisationer att i samarbete bygga strukturer som kan åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik. Det övergripande syftet uppfylls genom 13 sammanlänkade delprojekt vilka fokuserar på barn som brukare, organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder samt kunskapsanvändning i den professionella vardagen.

Projektledare: Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Finansiering: ca 24 miljoner kr
Pågår: 2019-2024