Här kan du läsa om de forskningsprogram som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning.

Start 2018

Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå

Samskapande, samproduktion och codesign förespråkas som effektiva sätt att involvera människor i design, ledning, utförande och utvärdering av tjänster inom vård och omsorg. Trots att många fallstudier beskriver samproduktionen, så finns det stora kunskapsluckor. Vårt övergripande mål är att utforska, förbättra och mäta samproduktionens värde inom vård och omsorg för att öka medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Start 2019

Effektivisering av socialtjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd (ESTR)

Syftet med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ESTR är att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem. Inom ramen för ESTR implementeras utbildningsprogrammet CET som riktar sig till landets socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienternas hjälpbehov med syfte att stärka den enskilde socialarbetarens kompetens, ge ökad kunskap om missbruk och beroende som ett biopsykosocialt fenomen. ESTR svarar mot Socialstyrelsens övergripande ambition om en ökad systematisering, effektivisering och kunskapsbaserad socialtjänst. Resultaten bidrar till att förbättra socialtjänstens klientinsatser.

RISKSAM: Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer – Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis

Det övergripande syftet med programmet är att implementera och utvärdera en hållbar och evidensbaserad modell, RISKSAM, för socialtjänstens arbete samt utvärdera dess effekt avseende återfall i våld, samverkan inom såväl som mellan socialtjänst och polis och ökad livskvalitet för de utsatta. Projektet avser att studera detta ur både ett stads- och glesbygdsperspektiv och ett barnperspektiv. Inkluderat i programmet är fyra forskningsområden: Riskhanteringsmodellen RISKSAM, Samverkan, Livskvalitet och Teoriutveckling. Projektet syftar till att stärka välfärden genom att bedriva forskning och innovation för en mer effektiv riskhantering som kan förhindra partnervåld och stalkning.

Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier

I en longitudinell ansats ska ca 2000 barn och ungdomar i tio kommuner följas genom barnavårdssystemet, från det att utredning avslutas med beslut om avslut utan åtgärd eller med beslut om olika former av insatser. Datainsamlingen inkluderar uppgifter från socialarbetare om barnen och deras föräldrar avseende barnen och föräldrarnas problembilder, vilka insatser de får och varför. Programmet vill bidra till en fördjupad förståelse för vägarna genom systemet, men också ge en bild av vilka typer av insatser som påverkar barnen och ungdomarna positivt. Ett annat syfte är att bidra till ett närmande mellan forskning och praktik. På basis av de forskningsresultat som inhämtats enligt ovan, är tanken att programmet ska kunna bidra med utveckling av fungerande och lättanvända system för lokal uppföljning.

Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

Med utgångspunkt i såväl barns utsatthet som rätt till delaktighet syftar detta sexåriga forskningsprogram till att utforska förutsättningarna för, samt bidra till utvecklingen av, ett barncentrerat, samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer. I fokus står socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner. Programmets design och det forskningssamarbete med lokala socialtjänster som är inbyggt i den, ska lägga grunden för ett långsiktigt åtagande från både forskare och deltagande organisationer att i samarbete bygga strukturer som kan åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik.

Start 2021

UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Brukarinflytande är centralt för att utveckla en återhämtningsorienterad praktik inom verksamhetsområdet psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning, som integrerar kvaliteter som är viktiga för slutanvändaren. Brukarinflytande är även avgörande för hållbara och demokratiska vård- och stödsystem. Ett antal strategier för brukarinflytande har idag utvecklats inom området, men ofta saknas långsiktig implementering. Detta program syftar till att undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa, med fokus på kommunernas verksamheter.

CollAge: Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

Detta program är studier av sektorsövergripande samverkan mellan tre aktörer i kommunen: 1. äldreomsorg 2. fysisk planering och 3. pensionärsråd. Programmet syftar till att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering som en del av samhällsplaneringen, hur äldreomsorgen uppfattar hur deras aktiviteter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster och bostadsutbud. Programmets slutliga mål är att utveckla ett kollaborativt verktyg – CollAge – som ska stödja, underlätta och strukturera samarbete mellan de tre aktörerna. Den teoretiska inramningen av detta program är ”åldersvänligt samhälle” som är ett WHO-koncept för goda miljöer för äldre människor.

Connected Children. Ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention

Connected Children är ett partnerskap mellan praktik och forskning för utveckling av en kunskapsbaserad prevention riktad mot barn och unga. Syftet är att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga i svåra livssituationer, samt att förstärka främjande insatser för barn och unga generellt. Modellen uppfattas stärka möjligheterna till att skapa ett helhetstänkande kring barn och unga, uppmärksamma de i behov av extra stöd i tidigt skede och medverka till att koordinerade insatser mellan olika stödaktörer kommer till stånd.

Användbar automatisering: Mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv

Automatisering i form av robotar och AI introduceras i allt större utsträckning i socialtjänsten. Denna utveckling har genererat många frågor från både praktik och akademi, och vi vet idag väldigt lite om hur ny teknik implementeras på bästa sätt, eller vilka konsekvenser det får för personal och brukare. Syftet med programmet är att studera implementering av automatisering i socialtjänsten ur ett organisatoriskt- och brukarperspektiv. Programmet avser att generera ny användbar kunskap om vad kommuner behöver ta hänsyn till när de implementerar välfärdsteknik i socialtjänsten.