Här kan du läsa om de praktiknära forskartjänster som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning.

Start 2018

Att anpassa det kommunala stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden: hinder och facilitatorer i utvecklingen av ett högkvalitativt stöd till en utsatt grupp

Vid sidan om sin tjänst som FoU-koordinator på Malmö Stad kommer Petra Björne att driva ett forskningsprojekt om hur socialtjänsten bättre kan möta behoven hos personer intellektuell funktionsnedsättning – en grupp som löper högre risk än andra att utveckla utmanande beteenden. Forskningen genomförs i samarbete med forskare på Lunds och Malmö universitet.

Undervisning om socialtjänsten i skolan – lärande utvärdering av en social innovation som syftar till att öka socialtjänstens tillgänglighet för barn och unga

Det här projektet fokuserar på hållbar utveckling och lärande inom ramen för implementeringen av en social innovation: en lärarhandledning som utformats i samarbete mellan lärare, socialarbetare och ungdomar, i syfte att fungera som ett verktyg för undervisning om socialtjänsten i skolan. Syftet med projektet är att utvärdera implementering, utveckling och hållbarhet över tid i arbetet med den sociala innovationen.

Start 2019

Effekter av behandlingsmetoder för män som utövar våld i nära relationer, en praktiknära interventionsstudie med pretest-posttest-kontrollgruppsdesign

Socialtjänsten i Göteborgs Stad, Kriscentrum för män (KCM), erbjuder män som utsätter närstående för våld, individuell behandling och gruppbehandling. Syftet med det här forskningsprojektet är att undersöka effekterna av olika typer av behandling för män som utsätter närstående för våld. Det ska undersökas med för- och eftermätning på de som genomgår behandling på KCM. Personlighet och psykosociala faktorer kommer att analyseras i förhållande till behandlingstyp och effekt. Faktorer som kan identifieras i detta projekt är av betydelse för män som utsätter närstående för våld, för de som utsätts för våldet, men också för samhället. Resultaten av den här föreslagna studien är av betydelse för att stärka evidensen för behandlingar som erbjuds i kommunala enheter i svensk socialtjänst.

  • Projektledare: Jenny Rangmar, Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Finansiering: 1 500 000 kr
  • Pågår: 2019-2022

Identiteter, inflytande och inkludering inom kommunalt försörjningsstöd. Utveckling av en evidensbaserad praktik med lokal kunskapsutveckling till gagn för klienter

Bakgrund Ekonomiskt bistånd är den sista anhalten i det sociala välfärdssystemet, och försörjningsstöd kan vara den första instansen till socialtjänsten för personer med problem utöver fattigdom. Forskningsprojektet syftar till att förstå på vilka sätt och hur klienternas identiteter, involvering samt inklusion ur ett samhällsperspektiv konceptualiseras inom kommunalt försörjningsstöd, samt vad kollektivt arbetsplatslärande inom den sociala praktiken betyder för konceptualiseringen, och till vilken nytta för klienten.

  • Projektledare: Iréne Josephson, Region Jönköpings län
  • Finansiering: 1 500 000 kr
  • Pågår: 2019-2022

Prediktorer för hållbart utvecklingsarbete i en fragmenterad organisatorisk kontext – En kvalitativ och kvantitativ studie av långsiktig implementering av ett nytt arbetssätt (IBIC) i socialtjänsten

Ett vanligt problem är att många försök att implementera nya metoder i organisationer inte bidrar till hållbara organisationsförändringar som utvecklar det praktiska arbetet. Tidigare forskning om implementering har ofta ett alltför kortsiktigt perspektiv och många studier publicerar resultat direkt efter att den initiala implementeringen är färdig. Detta forskningsprojekt ska därför studera hur organisationsförändringar kan tillvaratas långsiktigt inom socialtjänsten.