Här kan du läsa om de postdokprojekt som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning.

Start 2018

Informell organisering i specialiserad individ- och familjeomsorg – en outforskad väg till sammanhållen hjälp för klienter med komplexa behov

Inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorg ansvarar skilda enheter för ekonomiskt bistånd, barnavård respektive missbruksvård. Denna specialisering kan ha negativa konsekvenser i form av fragmentisering, oklar ansvarsfördelning och bristande samarbete mellan enheter. I detta projekt undersöker Pär Grell hur informell organisering, dvs socialarbetare som agerar improviserat över organisatoriska och professionella gränser, kan vara en outforskad väg till sammanhållen hjälp för klienter med komplexa behov.

Start 2019

Vad händer i interprofessionell teamsamverkan kring barn? Barns, vårdnadshavares och professionellas roller och perspektiv på påverkan och erfarenheter

Den psykiska ohälsan bland barn mellan åldrarna 10 och 17 ökade med 100% 2006–2016 (Socialstyrelsen 2017). Inom fältet psykisk ohälsa har samverkan och brukarmedverkan ansetts vara svaret på att få till stånd en sammanhängande vård med ett helhetsbemötande, där brukaren står i centrum och har utrymme att göra sin röst hörd. Detta tänks sammantaget effektivisera vården och förbättra livssituationen, och genomförs ofta genom interprofessionella team. Detta forskningsprojekt syftar till att få fram kunskap om barns och vuxnas roller i samverkan kring barns livssituation samt vilken påverkat interprofessionella team har på barns livssituation.

Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och metoder

I socialt arbete finns en växande efterfrågan på internet-baserade former av socialrådgivning. Eftersom de ’nya’ digitaliserade formerna av kommunikation med klienter innebär en del professionella utmaningar, krävs specifika kompetenser för att utföra socialt arbete på nätet. Forskning behövs för att urskilja professionella strategier och metoder som kännetecknar social rådgivning via internet. Syftet med studien är att identifiera och systematisera strategier och metoder för att hantera utmaningar av de nätbaserade arbetsformerna i samarbete med de professionella. Projektet är en fallstudie av tjänsterna som erbjuds av Malmö stad.

Automatiserat beslutsfattande i Socialtjänsten: en tillämpad studie av spänningsfälten mellan olika logiker som styr institutioner, organisationer och professioner inom försörjningsstöd

Skandinavisk välfärdsservice som agerar i en mångfald av klientbehov och krav, håller på att förändras av avancerad digitalisering. Syftet med den här studien är att undersöka spänningar och effekter av processautomatisering (RPA) i Socialtjänsten för organiseringen av arbete, service till klienter och interaktion mellan anställda. Tre forskningsfrågor föreslås. 1. Hur påverkas organisation av arbete, service till klienter och anställdas profession av implementering av RPA? 2. Vilka policy- och praktikimplikationer visar resultaten? 3. Vilka teorier kan förklara RPA för försörjningsstöd?