Forskarskola

Här presenteras de pågående projekt inom forskarskolan som startade hösten 2019 och som på olika sätt berör socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Just nu pågår tio projekt inom Forskarskolan.

Läs om forskningen inom Forskarskolan »

Läs mer på Forskarskolans webbplats. 

Nätverksbidrag

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Inom programmet finansieras i dag tre nätverksbidrag.

Läs om nätverksbidragen »

Planeringsbidrag

Planeringsbidrag ges för att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt för att ge möjlighet att göra en pilotstudie. Inom programmet finansieras i dag nio planeringsbidrag.

Läs om planeringsbidragen »

Postdoktjänster

Postdokbidraget är en bidragsform som syftar till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut för två år och är avsett att täcka en heltidslön. Inom programmet finansieras i dag fem postdoktjänster.

Läs om postdoktjänsterna »

Praktiknära forskartjänster

Bidragsformen praktiknära forskartjänster ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att bedriva forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Bidraget kan sökas av disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor inom både socialtjänsten, hälso- och sjukvården, FoU-enheter, andra myndigheter och organisationer. Inom programmet finansieras i dag fem praktiknära forskartjänster.

Läs om praktiknära forskartjänster »

Programbidrag

Forte utlyser programbidrag för att förstärka och bygga ut forskarmiljöer inom forskningsområden som bedöms vara särskilt angelägna. Programbidrag ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Vanligen delas programbidragen ut för tre år, med möjlighet till tre års förlängning. Inom programmet finansieras i dag fem forskningsprogram.

Läs om forskningsprogrammen »

Projektbidrag

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal. Inom programmet finansieras i dag 17 forskningsprojekt.

Läs om forskningsprojekten »

Systematiska översikter

Bidrag till systematiska översikter ges för att kartlägga kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar. Inom programmet finansieras i dag två systematiska översikter.

Läs om de systematiska översikterna »