Regeringen har i forskningspropositionen 2016 inrättat sju tioåriga nationella forskningsprogram. Forte ansvarar för två av forskningsprogrammen: Tillämpad välfärdsforskning och arbetslivsforskning.

Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet ansvarar för övriga: livsmedel, klimat, hållbart samhällsbygge, antibiotikaresistens och migration och integration. Läs mer om deras forskningsprogram på formas.se och vr.se.

Arbetslivsforskning

Det nationella forskningsprogrammet inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.

Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Det behövs därför mer kunskap för att klara av att möta globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar.

Den tioåriga forskningssatsningen ska också bidra till bättre kunskap kring hur till exempel inkludering och etablering på arbetsmarknaden fungerar.

Kontaktpersoner

Tillämpad välfärdsforskning

Det nationella forskningsprogrammet inom tillämpad välfärd ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. I satsningen ingår också att öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukfrånvarons utveckling.

Forskningsprogrammet ska även utveckla ett system för att identifiera och prioritera forskningsbehov samt finansiera forskning som avser att möta dessa forskningsbehov.

Finansiering av forskarskola

I det forskningsprogrammet om tillämpad välfärd ingår även en satsning på en forskarskola för att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Skolans inriktning ska svara mot prioriterade forskningsbehov inom socialtjänsten.

Forte kommer att utlysa medel för en forskarskola under våren 2018. Ansvaret för forskarskolan kommer att ges till två lärosäten i samverkan.

Forskarskolan riktar sig till yrkesverksamma i socialtjänsten som ska kunna avsätta tid åt forskning på deltid. Syftet är att stärka förutsättningarna för klient- och praktiknära forskning och för socialtjänstens forskningsanknytning, samt öka samverkan mellan universitet/högskola och socialtjänst.

Det är sedan de beviljade lärosätena som hanterar antagningen till utbildningen. Forskarskolan kommer att ha totalt ca 30 forskarplatser och intagningen kommer att fördelas på åren 2019-2021, med ca tio forskare per år. Forskarplatserna kommer att finansieras delat mellan staten och kommuner. Preliminärt kommer utbildningen att starta HT 2019.

Kontaktpersoner