Regeringen har i forskningspropositionen 2016 inrättat sju tioåriga nationella forskningsprogram. Forte ansvarar för två av forskningsprogrammen: Tillämpad välfärdsforskning och arbetslivsforskning.

Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet ansvarar för övriga: livsmedel, klimat, hållbart samhällsbygge, antibiotikaresistens och migration och integration. Läs mer om deras forskningsprogram på formas.se och vr.se.

Nyheter om de nationella forskningsprogrammen

Tillämpad välfärdsforskning

Det nationella forskningsprogrammet inom tillämpad välfärd ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. I satsningen ingår också att öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukfrånvarons utveckling.

Forskningsprogrammet ska även utveckla ett system för att identifiera och prioritera forskningsbehov samt finansiera forskning som avser att möta dessa forskningsbehov.

För att långsiktigt bidra till ökad kunskap inom socialtjänsten ingår en särskild satsning på forskarskolor.

Arbetslivsforskning

Det nationella forskningsprogrammet inom arbetslivsforskning ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.

Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Det behövs därför mer kunskap för att klara av att möta globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar.

Den tioåriga forskningssatsningen ska också bidra till bättre kunskap kring hur till exempel inkludering och etablering på arbetsmarknaden fungerar.