Regeringen har i forskningspropositionen 2016 inrättat sju tioåriga nationella forskningsprogram. Forte ansvarar för två av forskningsprogrammen: Tillämpad välfärdsforskning och arbetslivsforskning.

Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet ansvarar för övriga: livsmedel, klimat, hållbart samhällsbygge, antibiotikaresistens och migration och integration. Läs mer om deras forskningsprogram på formas.se och vr.se.

Arbetslivsforskning

Det nationella forskningsprogrammet inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.

Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Det behövs därför mer kunskap för att klara av att möta globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar.

Den tioåriga forskningssatsningen ska också bidra till bättre kunskap kring hur till exempel inkludering och etablering på arbetsmarknaden fungerar.

Strategisk forskningsagenda

Forte har tagit fram en strategisk agenda för forskningsprogrammet om arbetsliv. Agendan finns även som kortversion, som du hittar här.

Kontaktpersoner

Tillämpad välfärdsforskning

Det nationella forskningsprogrammet inom tillämpad välfärd ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. I satsningen ingår också att öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukfrånvarons utveckling.

Forskningsprogrammet ska även utveckla ett system för att identifiera och prioritera forskningsbehov samt finansiera forskning som avser att möta dessa forskningsbehov.

Strategisk forskningsagenda

Forte har tagit fram en strategisk agenda för forskningsprogrammet om tillämpad välfärd. Agendan finns även som kortversion, som du hittar här.

Finansiering av forskarskola

I forskningsprogrammet om tillämpad välfärd ingår även en satsning på en forskarskola för att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Skolans inriktning ska svara mot prioriterade forskningsbehov inom socialtjänsten.

Under våren 2018 utlyste Forte bidrag till en forskarskola. Lunds och Malmö universitet beviljades medel att driva forskarskolan, som ska omfatta cirka 30 platser fördelade på tre årliga intag med start 2019. Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år.

Kontaktpersoner