Utlysningen av programbidrag 2016 är en strategisk satsning som ska stärka forskningen inom ett antal prioriterade områden. Inom migrationsområdet finansieras fyra program med totalt 72 miljoner kronor. De löper mellan 2016 och 2022.

Migranters livsförlopp: flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige 1990-2016

De senaste decennierna har sett en betydande ökning av utrikes migration till Sverige, med en spektakulär topp under 2015. Migrationsmönstren sätter ett avtryck som kommer att märkas under många decennier framöver. Det har därför också blivit allt viktigare att studera de erfarenheter som migranter upplever i det svenska samhället och på vilket sätt de integreras i sitt nya land. Detta forskningsprogram fokuserar på vilka erfarenheter migranter har av flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige, med mera. Med en longitudinell ansats studeras livsförloppen i Sverige av migranter som anlänt under de senaste två till tre decennierna.

Projektledare: Bo Malmberg, Stockholms universitet,
Kulturgeografiska institutionen

Finansiering: 18 000 000 kr

Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv

Andelen personer med utländsk bakgrund i befolkningen har ökat under senare år. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att främja en god integration och ett gott välbefinnande i denna del av befolkningen. Detta forskningsprogram kommer att studera förklaringar eller sociala bestämningsfaktorer för hälsa bland personer med utländsk bakgrund. I sex sinsemellan sammanlänkade delprojekt studeras betydelsen av socialpolitik och samhälleliga processer, egenskaper i boendeområdet, arbetsvillkor, socioekonomiska förhållanden, hälsobeteenden och krigstrauma för hälsan bland personer med utländsk bakgrund.

Projektledare: Mikael Rostila, Stockholms universitet,
Institutionen för folkhälsovetenskap

Finansiering: 18 000 000 kr

Hur fördomar utvecklas

Detta program bryter ny mark genom att undersöka fördomars utveckling utifrån en bred och vittomspännande ansats, med potential att förändra vår förståelse av fördomar. Samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning har bidragit betydligt till vår förståelse av fördomsfulla attityder, men fortfarande är kunskapen begränsad kring fördomars utveckling över tid. I detta program kombineras sociologiska och socialpsykologiska perspektiv för att undersöka utvecklingen av fördomar. Programmet kommer såväl att undersöka hur aktörer i individens närhet påverkar utvecklingen av fördomar, som betydelsen av ekonomiska, politiska och demografiska förhållanden och media.

Projektledare: Mikael Hjerm, Umeå universitet,
Sociologiska institutionen

Finansiering: 18 000 000 kr

Psykisk hälsa, resiliens, och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige

Flyktingar har en ökad risk för psykisk ohälsa, både på grund av traumahistorik och svårigheter i mottagarlandet. En initialt ökad sårbarhet bland flyktingar kan ge upphov till en spiral av psykisk ohälsa och social utsatthet. Detta interdisciplinära forskningsprogram syftar till att undersöka interaktionerna mellan psykisk ohälsa och socialt deltagande bland olika flyktinggrupper; identifiera villkor för resiliens och positiva utvecklingsbanor; undersöka relevanta aktörers regelverk och insatser gällande gränssnittet psykisk ohälsa och socialt deltagande. Programmet kommer att kunna bidra med kunskap inom forskningsområdet som kan användas för att utveckla effektiva utbildningsprogram och interventioner inom psykisk hälsa och socialt deltagande.

Projektledare: Fredrik Saboonchi, Röda Korsets Högskola,
Hälsovetenskapliga institutionen

Finansiering: 18 000 000 kr