Utlysningen av programbidrag 2016 är en strategisk satsning som ska stärka forskningen inom ett antal prioriterade områden. Inom området finansieras tre program med totalt 68 miljoner kronor. De löper mellan 2016 och 2022.

Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige

Tappar fattigare barn hopp, tillit och framtidstro? Varför hamnar pojkar efter i skolan? Blir människor med bättre hälsa mer framgångsrika? Det är några av de frågor som kommer att belysas i detta forskningsprogram om hur olika centrala välfärdsaspekter hänger ihop och utvecklas tillsammans. Programmet följer utvecklingen av t.ex. ekonomiska resurser, utbildning, hälsa och välbefinnande över individers livslopp och i vissa fall över generationer. Forskargruppen kommer att använda befolkningsdata från register och en ny longitudinell undersökning med fokus på etnisk ojämlikhet. Sammantaget ger dessa data unika möjligheter att ta ett stort historiskt perspektiv på dagens situation och att möta aktuella forskningsfrågor och policyutmaningar.

Projektledare: Professor Carina Mood, Stockholms universitet,
Institutet för social forskning

Finansiering: 22 000 000 kr

Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv (RELINK)

Det här forskningsprogrammet ska undersöka hur social, ekonomisk och hälsomässig ojämlikhet i föräldragenerationen återuppstår i kommande generationer, samt i vilken grad syskon och vänner påverkar detta. Från det att vi föds ingår vi i ett nätverk av sociala relationer som formar våra känslor, tankar och beteenden. Familjen spelar en avgörande roll. Men även andra i vår närhet, som syskon och vänner, kan påverka oss under uppväxten. Trots att syskon delar både gener och hemmiljö brukar de få olika roller under uppväxttiden som förstärker deras skillnader. Vänner har olika föräldrar, men dras ändå till varandra, ofta på grund av upplevelser av samhörighet och likhet. Hur dessa komplicerade relationer och samband kan kopplas till reproduktionen av ojämlikhet ska nu studeras inom ett och samma ramverk.

Projektledare: Professor Bitte Modin, Stockholms universitet,
Institutionen för folkhälsovetenskap

Finansiering: 23 000 000 kr

Det ojämlika livsloppet: betydelsen av familj och välfärdsstat

Detta program har fokus på ojämlikheter från medelåldern och vidare upp i hög ålder. Trots den åldrande befolkningen och de utmaningar välfärdssystemen står inför har förhållandevis lite forskning riktats mot ojämlikheter i dessa åldersgrupper. Detta är anmärkningsvärt då vi vet att heterogeniteten i befolkningen ökar med ålder, samt att den absoluta merparten av alla hälsoproblem uppstår under ”den andra halvan av livet”. Det också viktigt att förstå hur socialpolitiken kan bidra till att minska ojämlikheter i samhället. Programmets övergripande mål är att studera ojämlikhet från ett livsloppsperspektiv, med särskilt fokus på betydelsen av den sociala kontexten avseende såväl familjen som välfärdsstat och samspelet mellan dessa.

Projektledare: Professor Johan Fritzell, Karolinska Institutet,
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Finansiering: 23 000 000 kr

hur socialpolitiken kan bidra till att minska ojämlikhet.