Utlysningen av programbidrag 2016 är en strategisk satsning som ska stärka forskningen inom ett antal prioriterade områden. Inom arbetslivsområdet finansieras sex program med totalt 108 miljoner kronor. De löper mellan 2016 och 2022.

Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna?

Under det senaste decenniet har immigrationen till Sverige varit omfattande. De flesta immigranterna är antingen flyktingar eller deras anhöriga. En stor del av de invandrade som söker jobb kommer att hanteras av kommunerna. Den stora mängden asylsökande kommer att göra kommunernas insats för integrationen av nyinvandrade än viktigare än vad den historiskt har varit. I dag vet man nästan ingenting om innehåll och deltagare i eller effekter av lokala arbetsmarknadsprogram. Detta forskningsprogram är utformat för att råda bot på vår bristande kunskap om de lokala programmen, deras deltagare och effekter.

Projektledare: Anders Forslund, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)

Finansiering: 18 000 000 kr

Ett hållbart nytt arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrmedel

Den svenska arbetsmarknaden genomgår en snabb förändring som utmanar rådande system för att säkra goda och hållbara arbetsförhållanden. Dessa förändringar och dess effekter avspeglas inte på ett tillfredställande sätt i nuvarande monitorering som bygger på enkäter och anmälda arbetsskador. Detta program syftar till att påvisa trender i arbetsförhållanden över hela arbetsmarknaden, studera hälsoeffekter och effekter på arbetskraftsdeltagande i ett livsloppsperspektiv, och systematiskt studera effekten av olika styrmedel. Programmet genomförs av ett multidisciplinärt team av forskare.

Projektledare: Maria Albin, Karolinska Institutet,
Institutet för miljömedicin (IMM)

Finansiering: 18 000 000 kr

Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden

Den svenska arbetsmarknaden har internationellt ofta beskrivits som ”high road” till full sysselsättning. Starka parter på arbetsmarknaden, en solidarisk lönepolitik och statligt finansierade utbildningssatsningar är exempel på vad som varit utmärkande. Men under det senaste decenniet tycks utvecklingen ha brutits, och den svenska arbetsmarknaden börjat förändras i riktning mot en ökad polarisering. De välbetalda jobben fortsätter att öka men det gör också de lågbetalda. Samtidigt minskar mellanlagret. Detta program ska undersöka trender av polarisering på den svenska arbetsmarknaden, samt konsekvenserna för individer, fackliga organisationer, arbetsgivare och samhället.

Projektledare: Professor Tomas Berglund, Göteborgs universitet,
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Finansiering: 18 000 000 kr

Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik

Detta multidisciplinära forskningsprogram syftar till att belysa utrikesföddas arbetsmarknadsintegration med hjälp av ett perspektiv hämtat från den nutida organisationsteorin. Programmet har sina rötter i studier av praktikorienterade ansatser inom arbetsmarknadsintegrationen. Dess syfte är att studera hur initiativ som ska stödja flyktingars och andra invandrares arbetsmarknadsintegration fungerar i praktiken, och hur de är organiserade med hjälp av en mängd olika idéer, människor, objekt och handlingar. En kombination av etnografiska, kvantitativa och historiska metoder kommer att användas för att studera utrikesföddas arbetsmarknadsintegration.

Projektledare: Andreas Diedrich, Göteborgs universitet,
Gothenburg Research Institute (GRI)

Finansiering: 18 000 000 kr

Digitalisering av management – vad kan vi lära oss av England och Sverige?

Att digitalisering förändrar organisatoriska processer och arbetspraktiker råder det inget tvivel om. Tekniken innebär nya möjligheter till koordinering av arbete, men också till kontroll av anställda. Detta forskningsprogram ska utveckla teoretisk och praktisk förståelse för digitaliseringen och dess möjligheter; en kunskap som kommer att göra det lättare för dem som är involverade att möta och dra nytta av de förändringar som digitaliseringen innebär. Programmet innehåller fyra projekt som kommer att bygga på fem fallstudier på olika lokala och regionala myndigheter och företag i Sverige och i England.

Projektledare: Anette Hallin, Mälardalens högskola,
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Finansiering: 18 000 000 kr

Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer – Utveckling av proaktiva arbetsformer och metoder inom forskning, praktik och intervention

Människovårdande organisationer (HSOs) inom skola, vård och omsorg möter stora förändringar och utmaningar som påverkar arbetsmiljön (krav, resurser, kränkningar osv) för både anställda och chefer. Målet för detta program är att utveckla arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO. Programmets tre första år syftar till att skapa fördjupad kunskap om krav, resurser och kränkningar och metoder. De följande tre åren av ägnas åt interventionsstudier. Resultaten ska klargöra hur HSOs genom ett sunt organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat kan möta framtida utmaningar.

Projektledare: Tuija Muhonen, Malmö universitet,
Institutionen för Urbana Studier (US)

Finansiering: 18 000 000 kr