Utlysningen av programbidrag 2016 är en strategisk satsning som ska stärka forskningen inom ett antal prioriterade områden. Inom ANDTS-området finansieras fyra program med totalt 72 miljoner kronor. De löper mellan 2016 och 2022.

Möta utmaningar och minska spelproblem: hjälpsökande, bedömningsinstrument, samsjuklighet och effekter av policy

Detta forskningsprogram kommer att studera reglering av pengaspel och behandling av spelproblem i fem olika delstudier. Syftet är att generera användbar kunskap till utformningen av behandling och andra insatser för individer med spelproblem, samt till strategier för att förebygga pengaspelandets skadeverkningar. Forskargruppen kommer till exempel att studera hur behandlande personal agerar mot individer med spelproblem, hur tillgången till behandling ser ut samt hur individ och samhälle påverkas av förändringar på spelmarknaden.

Projektledare: Doktor Jenny Cisneros Örnberg, Stockholms universitet,
Institutionen för folkhälsovetenskap

Finansiering: 18 000 000 kr

Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis

Detta forskningsprogram ska vidareutveckla vår socialepidemiologiska och folkhälsovetenskapliga forskning om determinanter och konsekvenser av substansanvändning – kunskap som är väsentlig för utvecklingen av politik och praktik. Programmet kombinerar epidemiologiska studier och interventionsstudier för att bland annat undersöka hur substansbruk bidrar till sjukdomsbördan, hur substansbruk påverkar hälsan och hur ny teknik kan minska hindren för människor att söka behandling. Forskargruppen kommer särskilt att undersöka hur kön, ålder, socioekonomisk position, födelseland, psykosociala faktorer och livsstil, påverkar substansbruk och hälsa.

Projektledare: Doktor Anna-Karin Danielsson, Karolinska Institutet,
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS)

Finansiering: 18 000 000 kr

Alkohol och cannabis: interventionsforskning

Detta forskningsprogram ska stärka och utvidga forskningen inom alkohol- och cannabisområdena. Det övergripande syftet är att studera försök att bredda basen för behandling av alkohol- och cannabisproblem. Detta sker genom att utveckla nya behandlingsformer som reducerar stigma, för att nå nya och större grupper. I programmet ingår också forskning om vem som drar störst nytta av ny behandlingsmetodik. Detta rör frågor om kön, ålder, socioekonomisk position och psykosociala faktorer.

Projektledare: Professor Sven Andréasson, Karolinska Institutet,
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS)

Finansiering: 18 000 000 kr

STANCE-Programmet: Studier av socialtjänstens interventioner for alkohol- och narkotikaproblem och hälsoeffekter – ett kollaborativt longitudinellt forskningsprogram

STANCE-programmet är ett innovativt, tvärvetenskapligt, forskningsprogram som avser att utveckla kunskaper inom flera områden kopplade till alkohol- och narkotikaproblem. Målsättningen är att förbättra hälsa och välbefinnande i samhället genom att minska konsekvenserna av alkohol- och droganvändning. Forskargruppen ska bland annat undersöka skillnader i hälsoutfall för personer som är beroende av alkohol och narkotika samt vilka insatser som socialtjänsten ger till personer som missbrukar alkohol och narkotika.

Projektledare: Professor Lena Lundgren, Umeå universitet,
Institutionen för socialt arbete

Finansiering: 18 000 000 kr