Utmaningarna på arbetslivsområdet är många och kunskapsbehoven stora.
Det menar Thomas Jacobsson, ansvarig för Fortes nationella forskningsprogram om arbetsliv.
– Den forskning som finansieras inom programmet hoppas vi ska bidra till att samhället bättre klarar av de utmaningar som väntar på området framöver, säger han.

2017 initierade regeringen sju tioåriga nationella forskningsprogram för att stärka forskningen inom en rad områden och samtidigt säkerställa att samhället står bättre rustat för att möta samhällsutmaningar på respektive område.

Forte fick ansvar för två av de nationella forskningsprogrammen. Ett av dem är arbetslivsprogrammet, som Thomas Jacobsson leder.

Varför är det nationella programmet om arbetslivsforskning viktigt?
– 
Hur arbetslivet utformas har stor betydelse för samhällets utveckling och människors välmående. Genom rätt åtgärder kan vi säkerställa att vi får ett hållbart arbetsliv där människor mår bra, säger Thomas Jacobsson.

– Forskningsfältet är relativt starkt i dag men samhällsutmaningarna är omfattande och det finns många kunskapsbehov kvar. Genom programmet har vi möjlighet att jobba långsiktigt för att stärka forskningen inom de områden vi ser att det behövs. Vi har också som mål att forskningen vi finansierar ska komma till nytta och att den kunskap som finns används och kommer arbetslivet till nytta.

Thomas Jacobsson, programansvarig

– Vi har tidigare identifierat ett antal områden som vi bedömer är särskilt viktiga att prioritera och där vi ser att forskningen behöver stärkas. Det handlar bland annat om att öka inkluderingen av underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden och se hur förutsättningar och villkor för att utföra arbete för olika anställningsformer, inom exempelvis GIG-ekonomin, kan förbättras.

Han fortsätter:

– Att hot, våld och trakasserier i arbetslivet minskar är också något vi ser som viktigt. Inom de identifierade områdena har vi satsat kraftfullt på forskning och jag är övertygad om att den forskning vi finansierar inom programmet kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag ser fram emot att få ta del av de forskningsresultat som kommer framöver och att de får komma samhället till nytta.


Vad händer härnäst inom programmet?
– 
Under 2020 kommer vi att öppna en utlysning och vi får återkomma med mer information kring det längre fram. Vi kommer också ha en utlysning under 2021. Fortes hemsida uppdaterar vi löpande så att den som är intresserad kan hålla lite kolla där. Vi håller också på att arbeta med ett par kunskapsöversikter som vi hoppas kunna presentera längre fram i vår. De berör angelägna områden och kan visa på vilka kunskapsluckor som finns och var det behövs mer forskning. Den ena handlar om integrering av nyanlända på arbetsmarknaden och den andra våld i arbetslivet bland anställda inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola, säger Thomas Jacobsson.