Här kan du läsa om de forskarnätverk som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning.

Forskarnätverk för FoU-enheter inom välfärdsområdet

Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för praktiknära forskningsfrågor inom välfärdsområdet för forskare och FoU-personal som arbetar med forskning, utvecklingsprojekt och utredning inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvården. Målet är att främja excellent praktiknära forskning. Att utveckla den praktiknära forskningen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård utgör nätverkets kärna, då FoU-verksamheter i landet skiljer sig åt beträffande organisation, uppdrag och inriktning, finns en stor potential i att nätverket förenar och utgör en arena för forskning och utbyte av kunskap, samt forskningssamarbete och samverkan både regionalt och nationellt. Nätverket har för avsikt att bygga upp en digital hållbar infrastruktur för strategisk samverkan. Genom att skapa en webbplats med interaktiva verktyg och projektutrymmen kan nätverket erbjuda medlemmar även ett digitalt forum för samverkan, kunskapsutbyte och forskningssamarbete.

Nordiskt forskarnätverk: Hälso- och välfärdsteknik

Det Nordiska forskarnätverket- Hälso och Välfärdsteknik startade i juni 2019. Nätverket har drygt 40 medlemmar. Syftet med forskningsnätverket är att konsolidera kunskap, forskning, högre utbildning och erfarenheter inom området hälsa och välfärdsteknik (HVT) med ett användarperspektiv. Hälso- och sjukvård och vård och omsorg står inför en förändring där digitalisering och teknik (HVT) kommer att spela en allt viktigare roll i vård- och hemsjukvård men också för att få effektivare patient- eller klientfokuserade processer och möjliggöra ett förlängt självständigt liv. Med utgångspunkt i det nordiska sammanhanget, som har liknande välfärdssystem, och HVT med fokus på användarperspektivet bidrar nätverket med att samordna HVT forskning och stärka, utvidga och befästa kunskapen i de nordiska länderna. Delade erfarenheter kommer att gynna de nordiska länderna, både hos medborgare, personal, leverantörs, organisatorisk och politisk nivå i ökad implementering av HVT.

Nätverk för forskning i boende och välfärd

Tillgången till bostad har blivit en av de mest angelägna samhällsfrågorna i Sverige under det senaste decenniet, då sociala implikationer av en mer ojämlik bostadsförsörjning har blivit allt tydligare. Syftet med Housing and Welfare Research Network (HWRN) är att bygga och stärka relationer samt att skapa förutsättningar för tvärvetenskapligt kunskapsutbyte inom forskning, men också mellan forskare, praktiker, experter och andra aktörer, som på olika sätt arbetar med sociala aspekter av bostadsförsörjning. Vidare är syftet att skapa kunskap om de nuvarande utmaningarna med bostadsförsörjningen samt att identifiera möjliga lösningar. Nätverket kommer dessutom att bidra till nödvändig forskning om bostadsmarknadens prekaritet, liksom sambandet mellan en alltmer marknadsorienterad bostadsförsörjning och en samhällsutveckling som i allt högre grad kännetecknas av växande inkomstklyftor och ojämlikhet.