Med ett hållbart arbetsliv menas att arbetslivet utformas på ett sätt så att det fungerar långsiktigt, oavsett demografiska förändringar och strukturomvandlingar, och att det förebygger att arbetstagare slits ut och blir sjukskrivna. Ett inkluderande arbetsliv är välkomnande för människor med olika bakgrunder och funktionsvariationer. Det är en utmaning att utveckla arbetslivet i en hållbar och inkluderande riktning.

Följande delutmaningar har identifierats inom området:

  • Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande
  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet
  • Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar
  • Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv

Pågående forskning

”Det blev dålig stämning” – Vardagsritualer, konflikter och motsägelser i mångnationellt svenskt kontorsliv.

Detta projekt undersöker upplevelsen av ”dålig stämning” bland svenska och internationella arbetstagare på svenska kontorsmiljöer. I projektet kommer arbetstagarna att observeras och intervjuas om deras relation och upplevelser av ”dålig stämning” inom arbetsplatsen i syfte att öka förståelsen för svensk kontorskultur och dess rutiner, ritualer och konflikter.

Projektledare: Katarzyna Herd, Lunds universitet
Finansiering: 3,3 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Det blev dålig stämning”

Högkvalificerade flyktingars integration på arbetsplatsen

Sedan flyktingkrisen har frågan om social integration aktualiserats i Sverige. Arbete är en viktig faktor för att flyktingar ska kunna inkluderas och delta i samhället, både socialt och kulturellt. I detta projekt studeras social integration av flyktingar som får arbetslivserfarenhet genom så kallade ”snabbspår”. Studien fokuserar på flyktingar med höga och efterfrågade kvalifikationer, men som har svårt att hitta en anställning som motsvarar deras kompetens. Syftet med projektet är att ta fram evidensbaserade rekommendationer för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetskraftsdeltagande.

Projektledare: Francoise Micheline van Riemsdijk, Uppsala universitet
Finansiering: 4,8 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Högkvalificerade flyktingars integration på arbetsplatsen”

Hur görs migranter anställningsbara? En analys av hur organisationer konstruerar anställningsbarhet i rekryteringsarbete

Många organisationer har idag ett stort behov av kompetent arbetskraft. Samtidigt är utlandsfödda underrepresenterade på den svenska arbetsmarknaden. Utlandsföddas underrepresentation på arbetsmarknaden indikerar även en bristfällig integration – då tillgång till arbete utgör en av grundbultarna för att bli inkluderad i samhället.  Vårt projekt syftar till att undersöka utlandsföddas inträde på arbetsmarknaden i rekryteringssituationer. Projektet tar sin utgångspunkt i organisationen som nyckelaktör vad gäller olika gruppers tillgång till arbetstillfällen. Det är i organisationer som den anställningsbara medarbetaren definieras. Hur anställningsbarhet framställs i rekryteringsprocesser är därför fokus i vår studie. Genom ett teoretiskt urval kommer vi att välja fyra olika organisationer som redan rekryterar utlandsfödda idag, och följa fyra jämförbara rekryteringsprocesser och olika aktörers roller i processen.

Projektledare: Laurence Romani, Handelshögskolan i Stockholm
Finansiering: ca 4,3 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Hur görs migranter anställningsbara?”

Arbetsmarknads- och hälsoproblem hos vuxna med en familjemedlem som har en kronisk sjukdom: vilken roll spelar familjeegenskaper och användandet av socialtjänsten?

Idag har ett stort antal arbetande vuxna en kroniskt sjuk familjemedlem som de måste hjälpa då möjligheten till socialvård minskat och tidigare utskrivningar från sjukhus blivit vanligare. Kunskapen om hur det påverkar släktingar till familjemedlemmar som är sjuka är däremot begränsad. I detta projekt studeras arbets- och hälsoutfall hos släktingar till en patient diagnosticerats med en kronisk sjukdom. Syftet är att generera kunskap som kan förbättra hälsan hos släktingar med en sjuk familjemedlem och som i förlängningen kan bidra till ett samhälle anpassat för en åldrande befolkning med begränsade resurser.

Projektledare: Ayako Hiyoshi, Region Örebro län
Finansiering: ca 3,5 miljoner
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Arbetsmarknads- och hälsoproblem hos vuxna med familjemedlem som har en kronisk sjukdom”

Innovativ inkludering i den ideella sektorns arbetsliv

Civilsamhällets organisationer sysselsätter idag ca 190 000 personer och engagerar nästan 4 miljoner som volontärer. Kunskapen om civilsamhällets arbetsliv är dock begränsad. I detta projekt studeras civilsamhällets innovativa verksamheter för att inkludera missgynnade och underrepresenterade grupper i arbetslivet. Syftet är att öka kunskapen om hur civilsamhällets innovativa insatser för ett inkluderande arbetsliv kan studeras, stöttas och organiseras.

Projektledare: Malin Lindberg, Luleå Tekniska Universitet
Finansiering: ca 2,8 miljoner kr
Bidragsform:: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Innovativ inkludering i den ideella sektorns arbetsliv”

Förekomsten av psykisk ohälsa i relation till yrken och exponeringar i arbetsmiljön bland svenska kvinnor och män: ett longitudinellt perspektiv

Detta projekt undersöker olika arbetsmiljöfaktorers betydelse för psykisk ohälsa. Tidigare studier som har visat på ett samband mellan faktorer i arbetsmiljön och psykisk ohälsa har haft många brister. Många studier har varit baserade på självrapporterade uppgifter, gjorda på små populationer och mätta vid en tidpunkt. Detta projekt syftar till att överbrygga dessa brister genom att använda mer objektiva mått på arbetsmiljöfaktorer, undersöka en större population och göra uppföljningar avseende på diagnostiserade psykiska hälsoutfall.

Projektledare: Daniel Falkstedt, Karolinska Institutet
Finansiering: ca 4,5 miljoner kr
Bidragsform:: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Förekomsten av psykisk ohälsa i relation till yrken och exponeringar i arbetsmiljön bland svenska kvinnor och män”

Kommunikation, en utmaning för äldre i aktivt arbetsliv: Identifiering av den kommunikationsstödjande arbetsplatsen

I dag både vill och kan många människor arbeta längre upp i åldrarna, men kunskap om äldres förutsättningar saknas. Detta projekt avser att identifiera risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön bland personer över 55 år som i olika grad använder sin röst och kommunikationsförmåga i sitt arbete. Syftet med projektet är att öka förståelsen för röst, hörsel och kommunikationsproblem och vad som kan göras för att skapa en kommunikationsstödjande arbetsmiljö.

Projektledare: Viveka Lyberg Åhlander, Lund universitet
Finansiering: ca 4,7 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Kommunikation, en utmaning för äldre i aktiva arbetsliv”

Hållbart arbete i en åldrande befolkning (SWAP): Multinationella analyser av sociala, arbets- och hälsorelaterade bestämningsfaktorer för förväntad arbetslivslängd

Åldrande befolkningar hotar välfärdssystemens hållbarhet och flera länder har därför infört policyer för att förlänga arbetslivet. Detta projekt undersöker olika sociala, yrkesmässiga, psykologiska och hälsorelaterade faktorer som kan påverka den förväntade arbetslivslängden. Syftet är att generera ny kunskap som bidrar till att förutsäga samhällsförändringars effekter på äldres bidrag till arbetslivet samt stödja policyer som främjar ett aktivt och hållbart arbetsliv för äldre personer.

Projektledare: Hugo Westerlund, Stockholms universitet
Finansiering: ca 4,7 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: Hållbart arbete i en åldrande befolkning (SWAP)

Integration är en process! Invandrares arbetsmarknadskarriär genom successiva steg

Detta projekt undersöker karriärvägar som leder till framgångsrikt arbetskraftsdeltagande bland invandrare. I projektet studeras vilka individuella och platsspecifika (lokala arbetsmarknader) egenskaper som ökar chansen att lyckas slå in på en karriärväg som leder till framgångsrikt deltagande i arbetskraften. Syftet är att öka förståelsen för integrationsprocessen och generera ny kunskap för att förbättra integrationen.

Projektledare: Sofia Wixe, Högskolan i Jönköping
Finansiering: 4,8 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Integration är en process!

SWEPPE – stöd för en hållbar arbetstagare. Ett innovativt digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare

Cirka 20% av Europas befolkning har kroniska smärtor som påverkar hälsan och arbetsförmågan och som i många fall leder till sjukskrivningar. Efter ett multimodalt rehabiliteringsprogram (MMRP) känner många patienter med kronisk smärta sig rustade med kunskap, men har svårt att översätta den till verkligheten på arbetsplatsen. I detta projekt utvecklas och utvärderas ett digitalt stöd (kallat SWEPPE) för patienter med kronisk smärta och deras arbetsgivare i syfte att öka en hållbar återgång till arbete och minska sjukskrivningarna ett år efter MMRP.

Projektledare: Mathilda Björk, Linköpings universitet
Finansiering: 4,8 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ” SWEPPE – stöd för en hållbar arbetstagare”

Hållbart arbetsliv: tidiga och sena prediktorer – en longitudinell studie med tvillingar

Detta projekt handlar om att öka kunskapen om faktorer för ett hållbart arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv är frånvaron av längre perioder av arbetslöshet, rehabilitering, sjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning. Projektet använder information från 120 000 svenska tvillingar för att undersöka sambandet mellan tidiga livsfaktorer och ett hållbart arbetsliv och att studera genetiska och miljömässiga faktorers betydelse för sambanden. Dessutom görs en jämförelse mellan Sverige och Finland som har liknande information.

Projektledare: Annina Ropponen, Karolinska Institutet
Finansiering: 4,7 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Hållbart arbetsliv”

VITALIS – Långtidsuppföljning av ett interventionsprojekt för återgång i arbete och förbättrad hälsa för långtidssjukskrivna personer

I Sverige satsas mycket resurser på samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering för att fler långtidssjukskrivna ska komma tillbaka till arbetslivet. Vanligen följs dessa rehabiliteringsprojekt upp ett år efter projektstart vilket göra att det saknas kunskap om utfallen på lång sikt. Detta projekt gör en långtidsuppföljning av samverkansprojektet Vitalis som visat goda effekter för långtidssjukskrivna på ett års sikt. Syftet är att ge kunskap om samverkansprojektens långtidseffekter och om de kan motiveras samhällsekonomiskt, samt kunskap om förflyttningar i välfärdssystemen.

Projektledare: Ingrid Anderzén, Uppsala universitet
Finansiering: ca 1,8 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet ”VITALIS – Långtidsuppföljning av ett interventionsprojekt för återgång i arbete och förbättrad hälsa för långtidssjukskrivna personer

Exkludering och ojämlikhet i den senare delen av arbetslivet: Evidens för politisk innovation mot ett inkluderande förlängt arbetsliv och hållbara arbetsförhållanden i Sverige och Europa – EIWO

I detta forskningsprogram studeras vilka faktorer som förbättrar möjligheterna till en inkluderande och jämlik arbetslivsförlängning. Programmet kommer identifiera faktorer som främjar ett livslångt lärande och en flexibel anpassning till ett förlängt arbetsliv samt öka kunskapen om dess möjligheter och begränsningar.

Projektledare: Andreas Motel-Klingebiel, Linköpings universitet
Finansiering: 8,6 miljoner kr
Bidragsform: Program
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Exkludering och ojämlikhet i den senare delen av arbetslivet”

En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik

Detta forskningsprogram ska bidra med forskning om inkluderande och jämlikt deltagande på arbetsmarknaden. Syftet är att generera kunskap till både beslutsfattare och företag om vilka hinder som finns för en jämlik arbetsmarknad och vad som kan göras för att förbättra den. I programmet riktas fokus på fyra grupper som har sämre utfall på den svenska arbetsmarknaden: kvinnor, äldre arbetstagare, utrikes födda och personer som är transgender.

Projektledare: Johanna Rickne, Stockholms universitet
Finansiering: 8,3 miljoner kr
Bidragsform: Program
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik

ALL-INC LUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring

Strukturförändringen på arbetsmarknaden genom höjda kvalifikationskrav och växande tjänstesektor har förändrat villkoren och möjligheterna för såväl traditionella marginalgrupper som för tidigare etablerade kategorier av anställda. Detta forskningsprogram undersöker vilka konsekvenser denna sociala förändring har vad gäller karriärmöjligheter, hälsoutfall, familjeliv och politiska reaktioner bland olika grupper i arbetslivet. Programmet syftar till att ge en förståelse för vilka grundläggande mekanismer som ligger bakom ojämlikhet i arbetslivet.

Projektledare: Michael Tåhlin, Stockholms universitet
Finansiering: 7,8 miljoner kr
Bidragsform: Program
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om programmet: ”ALL-INC LUSIVE?”

Det tvärvetenskapliga nätverket för forskning om arbetsliv och åldrande (IDEAR)

Integrated Datasets in Europe for Ageing Research (IDEAR) är ett tvärvetenskapligt nätverk med forskare från flera länder som samarbetar kring forskning om äldres arbetslivsdeltagande och hälsa. Som en del i att upprätthålla samarbetet och värna dess fortlevnad arrangera nätverket workshops samt möten för juniora forskare som bjudits in för att delta i ett nätverksprogram. Syftet med detta bidrag är att möjliggöra för IDEAR att årligen kunna arrangera två workshops och två programmöten för juniora forskare.

Projektledare: Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet
Finansiering: 0,59 miljoner kr
Bidragsform: Nätverk
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om nätverket: Det tvärvetenskapliga nätverket för forskning om arbetsliv och åldrande (IDEAR)

Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning

Många ensamkommande ungdomar har idag en tidsbegränsad rätt att stanna i Sverige, men saknar rätt till kompensation för studier eller arbete. Det har medfört att allt fler utnyttjas av den svarta arbetsmarknaden och kriminella organisationer. Detta bidrag syftar till att stödja uppbyggnaden av ett nätverk för forskning och aktiviteter kring frågor som påverkar ensamkommande migranters möjligheter till inkludering i det svenska samhället och arbetslivet. Nätverket består av forskare och aktörer från civilsamhället samt representanter från de ensamkommande själva.

Projektledare: Martin Harling, Göteborgs universitet
Finansiering: ca 0,6 miljoner kr
Bidragsform: Nätverk
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet ”Efter krisen”

Ett längre arbetsliv, uppsägningar och äldre arbetstagare. En studie av samspelet mellan anställningsskydd, icke-diskriminering och kollektivavtal

Arbetskraften blir allt äldre och sätter press på samhället vilket skapar nya utmaningar för arbetsrätten. I detta projekt genomförs analyser av kollektivavtal och rättspraxis angående anställningsskydd och diskriminering från arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen som berör äldre arbetstagare. Syftet är att ta fram ny kunskap om hur arbetsrätten kan bidra till att göra det möjligt för äldre att fortsätta sin anställning och därigenom främja ett längre arbetsliv.

Projektledare: Mia Rönnmar, Lunds universitet
Finansiering; 4,8 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivets utmaningar 2019

Mer om projektet: ”Ett längre arbetsliv, uppsägningar och äldre arbetstagare. En studie av samspelet mellan anställningsskydd, ickediskriminering”

Invandrares rättsliga status, integration och livscykel mönster i Sverige

Detta projekt syftar till att fördjupa kunskapen om hur invandares olika rättsliga status (flyktingar, kvotflyktingar, tillstånd baserade på humanitära skäl, familjeåterförening, tillfälligt skydd, arbetstillstånd osv) påverkar deras socioekonomiska integration i Sverige. Studien kommer att fokusera på arbetsmarknaden, utbildning, boende och stabiliteten i familjen och jämföra hur integrationen påverkas av olika rättsliga status både mellan olika invandrargrupper samt inom samma invandrargrupp.

Projektledare: Zoran Slavnic, Linköpings universitet
Finansiering: ca 4,1 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet: ”Invandrares rättsliga status, integration och livscykel mönster i Sverige”

Tidiga arbetsmarknadsutfall för unga vuxna (YOUNGWORK)

Detta projekt följer unga in i det tidiga vuxenlivet för att studera tidiga karriärer. Projektet kartlägger särskilt grupper med tidiga arbetsmarknadsvägar som kan ses marginaliserade eller sårbara och identifierar vilka orsaksfaktorer som samverkar och leder till problematiska utfall.

Projektledare: Carina Mood, Institutet för Framtidsstudier (IF)
Finansiering: 4,5 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet: ”Tidiga arbetsmarknadsutfall för unga vuxna (YOUNGWORK)”

Hur har 2010-talets reformer i den svenska skolan påverkat lärarnas arbetsmarknad och ungas inträde på arbetsmarknaden?

Under 2010-talet genomfördes två omfattande utbildningsreformer i Sverige. 2011 års gymnasiereform innebar bland annat tuffare inträdes- och examenskrav och borttagandet av den automatisk högskolebehörigheten för yrkesprogrammen. Under 2013 genomfördes förstelärarereformen med syftet att attrahera och behålla skickliga lärare för att därigenom öka kvalitén på undervisningen. Det här projektet studerar vilka effekter reformerna haft på ungas etablering på arbetsmarknaden och lärarnas situation.

Projektledare: Lena Hensvik, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Finansiering: 2,5 miljoner kr
Bidragsform: Projekt
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet: ”Hur har 2010-talets reformer i den svenska skolan påverkat lärarnas arbetsmarknad och ungas inträde på arbetsmarknaden?”

Inkluderingsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden

I detta projekt studeras åtgärder som görs för att inkludera de som står allra längst från arbetsmarknaden. Åtgärderna som studeras är finansierade genom europeiska socialfonders initiativ FEAD – Fund for European Aid to the Most Deprived som har fattiga EU-migranter som huvudsakliga målgrupp. Studien undersöker vilka FEAD-projekten i Sverige ser som sina målgrupper, vilka problem de uppfattas ha och hur dessa ska lösas samt om olika initiativ skiljer sig beroende på vart i landet de görs.

Projektledare: Viktor Vesterberg, Linköpings universitet
Finansiering: 2 miljoner kr
Bidragsform: Postdok
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet ”Inkluderingsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden”

Exkludering av etniska minoriteter från arbetsmarknaden – vilken roll spelar sociala nätverk?

Invandrare har ofta problem att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och svårigheterna samvarierar med vart ifrån de kommer. I detta projekt undersöks vilken roll sociala nätverk spelar för att förklara skillnaderna mellan olika etniska gruppers arbetsmarknadsutfall. Projektet studerar tillgång till sociala nätverk, hur viljan att söka jobb påverkas av nätverket och möjligheten att använda det.

Projektledare: Anton Andersson, Stockholms universitet
Finansiering: 2 miljoner kr
Bidragsform: Postdok
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet: ”Exkludering av etniska minoriteter från arbetsmarknaden”

Sjukfrånvaro bland förvärvsarbetande över 65: kohortstudier över hela Sveriges befolkning

Målet med det här projektet är att generera kunskap om förvärvsarbete och sjukfrånvaro bland personer som är över 65 år. I projektet studeras dels om trenden med ökat förvärvsarbete och minskad sjukfrånvaro efter 65 års ålder håller i sig och om det finns skillnader beroende på yrke, sektor, inkomst, eller näringsgren. Dels om det finns en koppling mellan sjukfrånvaro efter 65 års ålder och tidigare sjuklighet, sjukfrånvaro och utträde från arbetsmarknaden.

Projektledare: Kristin Farrants, Karolinska Institutet
Finansiering: 2 miljoner kr
Bidragsform: Postdok
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet: ”Sjukfrånvaro bland förvärvsarbetande över 65″

Läkares attityder till sjukersättning för psykiska sjukdomar: en vinjettbaserad undersökning

Läkare bedömningar spelar en avgörande när det kommer till beslut om sjukersättning. Bedömningen kan dock påverkas av läkarens attityder till olika patientgrupper och leda till orättvisa beslut. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om attityder till sjukersättning för personer med psykiska sjukdomar genom att studera läkares attityder och jämföra om det finns skillnader mellan allmänläkare och psykiatriker.

Projektledare: Ashley McAllister, Karolinska Institutet
Finansiering: 2 miljoner kr
Bidragsform: Postdok
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet: ”Läkares attityder till sjukersättning för psykiska sjukdomar”

Tillbaka till arbete? Sjukas upplevelser av den svenska sjukförsäkringspolitiken

Under det senaste årtiondet har sjukförsäkringssystemet i Sverige genomgått förändringar. I dag sker en ökad kontroll av de personer som har sjukpenning samtidigt som fler sjuka får avslag på sin ansökan. Detta projekt undersöker hur personer som står utanför arbetsmarknaden till följd av sjukdom upplever den striktare kontrollen i sjukförsäkringssystemet och hur det påverkar deras tillbakagång till arbetslivet.

Projektledare: Niklas Altermark, Lunds universitet
Finansiering: 2 miljoner kr
Bidragsform: Postdok
Utlysning: Arbetslivsforskning 2017

Mer om projektet: ” Tillbaka till arbete?”