Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, ryms en mängd olika aktiviteter och projekt. Här kan du läsa om de projekt där Forte är aktivt engagerade.

Programkommittéer för att möta samhällsutmaningar

Forte ingår i programkommittéerna för två delar av Horisont 2020:

Samhällsutmaning 1: Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
Samhällsutmaning 6: Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

Medarbetare på Forte har roller som biträdande expert samt biträdande nationell kontaktperson (NCP) för de två samhällsutmaningarna. I programkommittéerna har vi ett ansvar att föra fram Sveriges synpunkter i genomförandet av ramprogrammet. Tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet har vi också ett ansvar att informera om utlysningar inom dessa områden.

COFAS – ett unikt program för internationalisering

Fortes International Postdoc Fellowship Programme (COFAS) är ett program som ska skapa möjligheter för samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare och institutioner i olika länder. Programmet vänder sig till forskare som befinner sig tidigt i karriären, både i Sverige och i andra länder. COFAS stöds av Marie Sklodowska-Curie-programmet inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7).

Europeiska nätverk – ökar det nationella och regionala samarbetet

ERA-NET är nätverk mellan forskningsråd och andra nationella och regionala forskningsfinansiärer i EU. Nätverken syftar till att stärka samarbetet och möjliggöra gemensamma forskningssatsningar. Genom ERA-NET COFUND-projekt kan de nationella finansiärerna i ERA-NET få medfinansiering från EU för gemensamma utlysningar. Forte deltar som partner i två ERA-NET och ger därigenom svenska forskare tillgång till utlysningar som nätverken har:

NORFACE – Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning

Nätverket NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) består av ett partnerskap av nationella forskningsfinansiärer från 16 europeiska länder med inriktning på forskning inom områden samhälls- och beteendevetenskap. Forte och Vetenskapsrådet är Sveriges representanter I NORFACE.

ERANID – Gränsöverskridande forskning om illegala droger

Forte är associerad partner i ERANID och deltar i utvalda utlysningar.

TO-REACH – förbereda ett forskningsprogram om hälso- och sjukvårdssystem

Forte deltar i det europeiska nätverket TO-REACH. Nätverket arbetar med att förbereda ett gemensamt forskningsprogram för ökad kunskap om hälso- och sjukvårdssystem, organisation och vårdmodeller. Forskningsprogrammet ska bidra till att olika hälso- och sjukvårdssystem och dess vårdtjänster är motståndskraftiga, effektiva, rättvisa, tillgängliga, hållbara och omfattande. Genom ökat samarbete mellan forskningsfinansiärer vill TO-REACH underlätta genomförandet av forskningsprogrammet. Nätverket TO-REACH är en så kallad ”coordination and support action” (CSA) inom Horisont 2020.